ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deify

D IY1 AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deify-, *deify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deify(vt) ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา, See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า, Syn. apotheosize, exalt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify

English-Thai: Nontri Dictionary
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIFY D IY1 AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deify (v) dˈiːɪfaɪ (d ii1 i f ai)
deifying (v) dˈiːɪfaɪɪŋ (d ii1 i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
祭る(P);祀る[まつる, matsuru] (v5r,vt) (1) to deify; to enshrine; (2) to pray; to worship; (P) [Add to Longdo]
神と崇める[かみとあがめる, kamitoagameru] (exp,v1) to deify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deify
   v 1: consider as a god or godlike; "These young men deify
      financial success"
   2: exalt to the position of a God; "the people deified their
     King"

Are you satisfied with the result?Discussions