ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defy

D IH0 F AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defy-, *defy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defy(vt) ท้าทายอำนาจ, See also: ท้า, เป็นปฏิปักษ์, Syn. challenge, dare
defy(vt) ฝ่าฝืน, See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobey, break, violate, Ant. obey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defy(ดิไฟ') vt. ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน, Syn. oppose

English-Thai: Nontri Dictionary
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร Gandhi (1982)
We must defy the British.เราต้องไม่ยอมให้อังกฤษ Gandhi (1982)
Don't defy me.อย่าท้าทายข้านะ Labyrinth (1986)
I, a huge Caucasian peak, defy the sun's rays and raging storms."'ข้า ตัวข้าผู้แข็งแกร่ง ทั้งแสงจากดวงตะวันและพายุที่บ้าคลั่ง "'ก็มิอาจทำอะไรข้าได้ Wild Reeds (1994)
I am prodigiously proud of him. I defy even Sir William Lucas to produce such a son-in-law.พ่อภูมิใจในตัวเขาอย่างน่าอัศจรรย์ พ่อขอท้าว่าแม้แต่เซอร์วิลเลี่ยมยังอยากได้เขาเป็นลูกเขย Episode #1.6 (1995)
One chance to defy me.โอกาสที่จะท้าทายฉันอีกหนึ่งครั้ง Hothead (2001)
I won't defy a direct order.ผม... Yankee White (2003)
We defy winter and reach life's limits.เราทนต่อความหนาว จนแตะ ขอบเขตของชีวิต March of the Penguins (2005)
Tradition even Leonidas cannot defy for he must respect the word of the ephors.นั่นคือกฏหมาย และไม่มีสปาร์เทินใด ไพร่ฟ้าหรือพลเมือง 300 (2006)
We measure it and we mark it, but we cannot defy it.เราวัดมัน เรากำหนดมัน แต่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ The Illusionist (2006)
The idea of even making contact with another human being is like trying to defy gravity.ความคิดที่จะปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น ๆ มันเหมือนกับพยายามต้านแรงโน้มถ่วง Charlie Bartlett (2007)
I know it would take a brave woman to defy him, knowing the consequences.ฉันรู้ว่าต้องอาศัยหญิงที่กล้าหาญ ที่จะต่อต้านเขา รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมา Minimal Loss (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defyI defy you to make it public.
defyI defy you to solve the problem.
defyI defy you to solve this problem.
defyThe doctors say the dying man should have kicked the bucket hours ago, were he an ordinary man, but he is still defying death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดขืน(v) defy, See also: resist order, disobey, rebel, Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้, Ant. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม, Example: ถ้าแกขัดขืนแม้แต่นิดเดียวฉันยิงแกแน่, Thai Definition: ไม่ประพฤติตาม, ไม่ทำตาม
ท้า(v) defy, See also: challenge, dare, provoke, Syn. ท้าทาย, ชวนสู้, Example: งานเขียนของพจนาข้อคิดที่ท้าให้ผู้อ่านได้คิดอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir
ขืน[kheūn] (v) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter  FR: s'opposer
ท้า[thā] (v) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke  FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ท้าทาย[thāthāi] (v) EN: challenge ; dare ; defy  FR: défier ; se mesurer à ; affronter

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFY D IH0 F AY1
DEFYING D IH0 F AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defy (v) dˈɪfˈaɪ (d i1 f ai1)
defying (v) dˈɪfˈaɪɪŋ (d i1 f ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
逆らう[さからう, sakarau] (v5u,vi) to go against; to oppose; to disobey; to defy; (P) [Add to Longdo]
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
言語に絶する[げんごにぜっする, gengonizessuru] (exp,vs-s) to be beyond words; to defy description [Add to Longdo]
抗する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) to resist; to defy [Add to Longdo]
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P) [Add to Longdo]
楯突く(P);盾突く;楯つく[たてつく, tatetsuku] (v5k,vi) to oppose; to resist; to defy; (P) [Add to Longdo]
常識を覆す[じょうしきをくつがえす, joushikiwokutsugaesu] (exp,v5s) to defy conventional wisdom [Add to Longdo]
破り[やぶり, yaburi] (n,n-suf) getting away from; escaping; defying; (P) [Add to Longdo]
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defy
   v 1: resist or confront with resistance; "The politician defied
      public opinion"; "The new material withstands even the
      greatest wear and tear"; "The bridge held" [syn: {defy},
      {withstand}, {hold}, {hold up}]
   2: elude, especially in a baffling way; "This behavior defies
     explanation" [syn: {defy}, {resist}, {refuse}] [ant: {apply},
     {lend oneself}]
   3: challenge; "I dare you!" [syn: {defy}, {dare}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top