ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deft

D EH1 F T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deft-, *deft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deft[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft

English-Thai: Nontri Dictionary
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now yellow-rock your corner gal, and show you're deft with a circle left.ตอนนี้สีเหลืองกับคู่เขา หมุนไปซ้ายกันให้ดูเลย Super Sunday (2011)
Five minutes, I can deftly provide.ห้านาที ผมจัดให้ได้สบาย Taking Account (2011)
You have a deft hand with diplomacy.ทักษะการทูตเจ้ายอดเยี่ยมจริง The Night Lands (2012)
Deft old war criminal like this, he's not gonna give us anything.คนชำนาญการสงครามเก่าแบบนี้ เขาจะไม่บอกอะไรเราหรอก The Survivor in the Soap (2013)
You may not have driven the final nail in my opponent's coffin, but by recording your conversation with the governor's wife about his tragic heart condition, you deftly made the public aware of his imminent need of one.คุณอาจจะไม่ได้เป็นคน ส่งศัตรูของผมลงโลง แต่ด้วยการบันทึกการสนทนาของคุณ กับภรรยาของท่านผู้ว่าฯ เรื่องความน่าอนาถใจ Truth: Part 1 (2013)
What a deft hand. I'm sure nobody noticed all that.สิ่งที่มือคล่องแคล่ว ฉันแน่ใจว่าไม่มี ใครสังเกตเห็นสิ่งที่ Transformers: Age of Extinction (2014)
♪ His strategy was strong His strategy was deftกลยุทธ์ของเขาแข็งแกร่ง กลยุทธ์ของเขา ไวว่อง T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deftKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเย็น[ADJ] green hand, See also: deft hand at planting, Syn. คนมือเย็น, Ant. มือร้อน, Example: พ่อเป็นคนมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้น, Thai definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดี
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill, Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว, Ant. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย, Example: ผู้เข้าแข่งขันมีความคล่องแคล่วในการทำขนมกันทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløngkhlaēo wongwai) EN: deftness   
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]
มือดี[adj.] (meūdī) EN: skillful ; skilled ; deft   FR: adroit ; précis

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFT    D EH1 F T
DEFTLY    D EH1 F T L IY0
DEFTERIOS    D EH2 F T EH1 R IY0 OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deft    (j) dˈɛft (d e1 f t)
deftly    (a) dˈɛftliː (d e1 f t l ii)
deftness    (n) dˈɛftnəs (d e1 f t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P) [Add to Longdo]
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) [Add to Longdo]
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deft
   adj 1: skillful in physical movements; especially of the hands;
       "a deft waiter"; "deft fingers massaged her face";
       "dexterous of hand and inventive of mind" [syn: {deft},
       {dexterous}, {dextrous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top