ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defiance

D IH0 F AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defiance-, *defiance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defiance(n) การท้าทาย, See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง, Syn. opposition, antagonism, Ant. compliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility

English-Thai: Nontri Dictionary
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defianceHe hurled defiance at me.
defianceHe jumped into the river in defiance of the icy water.
defianceHe kept on drinking in defiance of his doctor's warning.
defianceHe shouted defiance at me.
defianceIn defiance of all difficulties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงสัย[khwām songsai] (n) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion  FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFIANCE D IH0 F AY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defiance (n) dˈɪfˈaɪəns (d i1 f ai1 @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}defiance | defiances [Add to Longdo]
Todesverachtung {f}defiance of death [Add to Longdo]
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挑戦[ちょうせん, chousen] (n,vs) challenge; defiance; (P) [Add to Longdo]
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P) [Add to Longdo]
反骨の精神;叛骨の精神[はんこつのせいしん, hankotsunoseishin] (n) backbone; spirit of defiance [Add to Longdo]
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance [Add to Longdo]
物ともせず[ものともせず, monotomosezu] (adv) (uk) (See 物ともしない) in the face of; in defiance of [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defiance
   n 1: intentionally contemptuous behavior or attitude [syn:
      {defiance}, {rebelliousness}]
   2: a hostile challenge
   3: a defiant act

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top