ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deference

D EH1 F ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deference-, *deference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deference(n) การเชื่อฟัง, See also: การยอมคล้อยตาม, Syn. submission, yielding
deference(n) การแสดงความเคารพนับถือ, Syn. respect, homage

English-Thai: Nontri Dictionary
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will heed it with the same deference you would me.เธอจะต้องสังเกตุมัน เหมือนกับที่เธอสังเกตฉัน The Red Violin (1998)
All deference to the Man Who Wouldn't Be King, but it's rigged.ว่าไง วิโดว์ ไม่ล่ะ คำถามนี้ไม่อยากรู้คำตอบ Avengers: Age of Ultron (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคล้อยตาม(n) deference, See also: conformance, Example: การคล้อยตามความคิดผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถวาย[kān thawāi] (n) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering  FR: offrande [f]
คารวะ[khārawa] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration  FR: respect [m] ; déférence [f]
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
สัมมาคารวะ[sammākhārawa] (n) EN: respect ; esteem ; regard ; deference  FR: civilité [f] ; déférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFERENCE D EH1 F ER0 AH0 N S
DEFERENCE D EH1 F R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deference (n) dˈɛfərəns (d e1 f @ r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect, #83,066 [Add to Longdo]
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] deference; esteem; to admire, #84,797 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Respekt {m}; Achtung {f} | aus Respekt vor; aus Achtung vor; aus Rücksicht gegendeference | out of deference to; in deference to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] (n) {comp} deference [Add to Longdo]
免じて[めんじて, menjite] (exp) in deference to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] deference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deference
   n 1: a courteous expression (by word or deed) of esteem or
      regard; "his deference to her wishes was very flattering";
      "be sure to give my respects to the dean" [syn:
      {deference}, {respect}]
   2: courteous regard for people's feelings; "in deference to your
     wishes"; "out of respect for his privacy" [syn: {deference},
     {respect}, {respectfulness}]
   3: a disposition or tendency to yield to the will of others
     [syn: {complaisance}, {compliance}, {compliancy},
     {obligingness}, {deference}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top