ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defer

D IH0 F ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defer-, *defer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defer(vt) ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
defer to(phrv) ยอมทำตาม, See also: เชื่อ, คล้อยตาม, Syn. submit to
defer to(phrv) คล้อยตาม, See also: ยอมจำนน, Syn. yield
deferent(adj) ซึ่งอนุโลมได้, See also: เกี่ยวกับการคล้อยตาม, ซึ่งยอมให้ได้
deferred(adj) ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
deference(n) การเชื่อฟัง, See also: การยอมคล้อยตาม, Syn. submission, yielding
deference(n) การแสดงความเคารพนับถือ, Syn. respect, homage
deferential(adj) ซึ่งแสดงความเคารพ, See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม, Syn. obeisant, respectful, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
deferrableadj. ดูdefer
deferral(ดิเฟอ'เริล) n. ดูdefilement
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
defer(vi) คล้อยตาม,ยอมตาม,อนุโลม,เชื่อตาม
defer(vt) ผัดผ่อน,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อนไป,ทำให้ล่าช้า
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deferred accountบัญชีผ่อนจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred addressingการกำหนดเลขที่อยู่แบบประวิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deferred annuityเงินรายปีที่เลื่อนการรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred debtหนี้ชำระลำดับหลัง [ดู preferential debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred periodระยะรอรับผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred sentenceการเลื่อนการพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defervescenceระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defervescent-ทำให้ไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defervescent stageระยะทุเลา, ระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deferoxamineดีเฟอรอกซามีน [การแพทย์]
Deferred chargeรายจ่ายรอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred charge incomeรายได้รอการรับรู้รายได้ [การบัญชี]
Deferred debitค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี, ลูกหนี้รอตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred expenseค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred income taxภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred revenueรายได้รอดการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred taxภาษีรอชำระ [TU Subject Heading]
Defervesgencesการลดของไข้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deferred goodwill(n) ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
deferred royalty(n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deferI defer to your judgement.
deferThe contract provides for a deferred payment over three years.
deferThe payment will be deferred for two years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวิง(v) delay, See also: defer, impede, retard, encumber, detain, prolong, drag out, Syn. หน่วง, ถ่วง, Example: ทนายจำเลยพยายามประวิงความ
การคล้อยตาม(n) deference, See also: conformance, Example: การคล้อยตามความคิดผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชะลอ[kān chalø] (n) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation
การถวาย[kān thawāi] (n) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering  FR: offrande [f]
การยืดเวลา[kān yeūt wēlā] (n, exp) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension
การยืดเวลาการชำระหนี้[kān yeūt wēlā ān chamra nī] (n, exp) EN: deferral of payment
คารวะ[khārawa] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration  FR: respect [m] ; déférence [f]
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เลื่อน[leūoen] (v) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off  FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนเวลา[leūoen wēlā] (v, exp) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer  FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
นอบน้อม[nøpnøm] (v) EN: respect ; have respect for   FR: être respectueux ; être déférent
ประวิง[prawing] (v) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back  FR: retarder ; différer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFER D IH0 F ER1
DEFERS D IH0 F ER1 Z
DEFERRED D IH0 F ER1 D
DEFERRAL D IH0 F ER1 AH0 L
DEFERRALS D IH0 F ER1 AH0 L Z
DEFERMENT D IH0 F ER1 M AH0 N T
DEFERENCE D EH1 F R AH0 N S
DEFERENCE D EH1 F ER0 AH0 N S
DEFERRING D IH0 F ER1 IH0 NG
DEFERMENTS D IH0 F ER1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defer (v) dˈɪfˈɜːʳr (d i1 f @@1 r)
defers (v) dˈɪfˈɜːʳz (d i1 f @@1 z)
deferred (v) dˈɪfˈɜːʳd (d i1 f @@1 d)
deference (n) dˈɛfərəns (d e1 f @ r @ n s)
deferment (n) dˈɪfˈɜːʳmənt (d i1 f @@1 m @ n t)
deferring (v) dˈɪfˈɜːʳrɪŋ (d i1 f @@1 r i ng)
deferments (n) dˈɪfˈɜːʳmənts (d i1 f @@1 m @ n t s)
deferential (j) dˌɛfərˈɛnʃl (d e2 f @ r e1 n sh l)
deferentially (a) dˌɛfərˈɛnʃəliː (d e2 f @ r e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
恭顺[gōng shùn, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] deferent, #64,005 [Add to Longdo]
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect, #83,066 [Add to Longdo]
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] deference; esteem; to admire, #84,797 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べ払い;延払い[のべばらい, nobebarai] (n) deferred payment [Add to Longdo]
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis [Add to Longdo]
延納[えんのう, ennou] (n,vs) deferred payment [Add to Longdo]
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear) [Add to Longdo]
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
繰り延べる;繰延べる[くりのべる, kurinoberu] (v1,vt) to postpone; to defer [Add to Longdo]
繰り下げる;繰下げる[くりさげる, kurisageru] (v1,vt) to defer; to postpone [Add to Longdo]
繰延税金[くりのべぜいきん, kurinobezeikin] (n) deferred tax; deferred taxation [Add to Longdo]
繰延税金資産[くりのべぜいきんしさん, kurinobezeikinshisan] (n) deferred tax asset; DTA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遅延モード[ちえんモード, chien mo-do] deferral mode [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] deference [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defer
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   2: yield to another's wish or opinion; "The government bowed to
     the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
     {accede}, {give in}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top