ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defence

D AH0 F EH1 N S   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defence-, *defence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defence[N] การป้องกัน, See also: การแก้ต่าง
defenceless[ADJ] ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้, Syn. defenseless
defencelessness[N] ป้องกันตัวเองไม่ได้, Syn. defenselessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defencelessadj. ไร้การป้องกัน,ไม่มีการคุ้มครอง
self-defence(เซลฟฺ'ดิเฟนซฺ) n. การป้องกันตัวเอง,การอ้างการใชกำลังเพื่อป้องกันตัวเอง., See also: self-defensive,self-defencive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence of necessityข้อแก้ตัวโดยอ้างความจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence of obedience to orderข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, civilการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence, civilการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, law of socialกฎหมายป้องกันทางสังคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, nationalการป้องกันประเทศ, การป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence, nationalการป้องกันประเทศ, การป้องกันชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, self-การป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defenceป้องกันตัวเอง [การแพทย์]
Defence Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร " (แทนทั้งสามเหล่าทัพ : นายทหารยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก) บางประเทศใช้ Military Attaché สำหรับตำแหน่งเฉพาะเหล่าของไทย เรียกดังนี้ Army Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก Navel Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ Air Attaché ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ " [การทูต]
Defence contractสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Defence Mechanismsกลไกการป้องกันตนเอง [การแพทย์]
Defence Mechanisms, Mechanicalกลไกต่อต้านโรค [การแพทย์]
Defence, Biochemical Systems ofแนวป้องกันทางชีวเคมี [การแพทย์]
Defence-Attack Reactionการตอบสนองทางด้านต่อสู้ป้องกันตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defence.ผมว่าคุณเยี่ยมที่สุด แต่พอผมบอกว่าคุณ ฝึกซ้อมเกมรับไม่หนักพอ Airplane! (1980)
Heads up on defence!เราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้ว Big (1988)
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา The Russia House (1990)
- And I got no defence for it-And I got no defense for it Hocus Pocus (1993)
I have nothing to say in my defence. I did a terrible thing. A terrible thing.ฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัว ฉันสร้างปัญหาเอง ปัญหาที่แย่มากๆ Hope Springs (2003)
Every Necromonger in this hall... every one of the Legion Vast... that just swept aside your defences in one night... was once like you.ส่วนหนึ่งของมหากองทัพ ที่ถล่มแนวรบที่นี่ได้ในคืนเดียว ครั้งหนึ่งก็เคยเหมือนกับพวกเจ้า สู้รบอย่างปวกเปียกป้อแป้ The Chronicles of Riddick (2004)
Get me the Prime Minister and the Minister of Defence.เรียกนายกฯกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาพบฉันที Howl's Moving Castle (2004)
Wall Street follows the path of an actual wall that the original Dutch settlers built as a defence to keep the British out.วอลล์สตรีส เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพง ที่ชาวดัชท์สร้างเพื่อป้องกันอังกฤษ. National Treasure (2004)
Yeah, best defence is a good offence. Or is it the other way round?การป้องกันตัวที่ดีคือการโจมตีที่ดี ไม่ใช่หรอ X-Men: The Last Stand (2006)
Best defence is a good offence.เอาเลย X-Men: The Last Stand (2006)
You do not have to say anything, but it may harm your defence..คุณไม่ต้องพูดอะไร คำพูดของคุณจะทำร้ายตัวคุณ The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defenceThat's no good! You're tall so you've got to be in the forward defence.
defenceThe threat increases; a defence that doesn't evolve is meaningless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกล่าวอ้าง[N] excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department   
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan tūa-ēng) EN: self-defence   
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
ข้อกล่าวอ้าง[n.] (khøklāo-āng) EN: excuse ; defence   
ข้อต่อสู้[n. exp.] (khø tøsū) EN: defence   
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat   FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
กระทรวงกลาโหม[org.] (Krasūang Kalāhōm) EN: Ministry of Defence   FR: ministère de la Défense [m]
กรมการเงินกลาโหม[org.] (Krom Kān Ngoen Kalāhōm) EN: Finance Department ; Ministry of Defence   
พยานจำเลย[n. exp.] (phayān jamloēi) EN: witness for the defence/defense (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFENCE    D AH0 F EH1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defence    (n) dˈɪfˈɛns (d i1 f e1 n s)
defences    (n) dˈɪfˈɛnsɪz (d i1 f e1 n s i z)
defenceless    (j) dˈɪfˈɛnsləs (d i1 f e1 n s l @ s)
defencelessly    (a) dˈɪfˈɛnsləsliː (d i1 f e1 n s l @ s l ii)
defencelessness    (n) dˈɪfˈɛnsləsnəs (d i1 f e1 n s l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfassungsschutz {m}defence of the constitution [Add to Longdo]
Verteidiger {m}defence counsel [Add to Longdo]
Verteidigung {f} | Verteidigungen {pl}defence [Br.]; defense [Am.] | defences [Br.]; defenses [Am.] [Add to Longdo]
Verteidigungsbündnis {n}defence alliance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[, akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence [Add to Longdo]
サンボ[, sanbo] (n) (abbr) self-defence (defense) (type of wrestling) (rus [Add to Longdo]
ディフェンス[, deifensu] (n) defense; defence; (P) [Add to Longdo]
デフコン[, defukon] (n) defense condition; defence condition [Add to Longdo]
マンツーマンディフェンス[, mantsu-mandeifensu] (n) man-to-man defense; man-to-man defence [Add to Longdo]
ミサイル防衛[ミサイルぼうえい, misairu bouei] (n) missile defence; missile defense [Add to Longdo]
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force) [Add to Longdo]
過剰防衛[かじょうぼうえい, kajoubouei] (n) excessive or unjustifiable self-defense (defence) [Add to Longdo]
海将[かいしょう, kaishou] (n) Vice-Admiral (Maritime Self-Defence Force of Japan) (defense) [Add to Longdo]
海上自衛隊[かいじょうじえいたい, kaijoujieitai] (n) Maritime Self Defense Forces (Defence); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defence
   n 1: (psychiatry) an unconscious process that tries to reduce
      the anxiety associated with instinctive desires [syn:
      {defense mechanism}, {defense reaction}, {defence
      mechanism}, {defence reaction}, {defense}, {defence}]
   2: (sports) the team that is trying to prevent the other team
     from scoring; "his teams are always good on defense" [syn:
     {defense}, {defence}, {defending team}] [ant: {offence},
     {offense}]
   3: the defendant and his legal advisors collectively; "the
     defense called for a mistrial" [syn: {defense}, {defence},
     {defense team}, {defense lawyers}] [ant: {prosecution}]
   4: an organization of defenders that provides resistance against
     attack; "he joined the defense against invasion" [syn:
     {defense}, {defence}, {defense force}, {defence force}]
   5: the speech act of answering an attack on your assertions;
     "his refutation of the charges was short and persuasive"; "in
     defense he said the other man started it" [syn: {refutation},
     {defense}, {defence}]
   6: the justification for some act or belief; "he offered a
     persuasive defense of the theory" [syn: {defense}, {defence},
     {vindication}]
   7: a structure used to defend against attack; "the artillery
     battered down the defenses" [syn: {defensive structure},
     {defense}, {defence}]
   8: a defendant's answer or plea denying the truth of the charges
     against him; "he gave evidence for the defense" [syn:
     {defense}, {defence}, {denial}, {demurrer}] [ant: {criminal
     prosecution}, {prosecution}]
   9: (military) military action or resources protecting a country
     against potential enemies; "they died in the defense of
     Stalingrad"; "they were developed for the defense program"
     [syn: {defense}, {defence}, {defensive measure}]
   10: protection from harm; "sanitation is the best defense
     against disease" [syn: {defense}, {defence}]
   11: the act of defending someone or something against attack or
     injury; "a good boxer needs a good defense"; "defense
     against hurricanes is an urgent problem" [syn: {defense},
     {defence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top