ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dedicate

D EH1 D AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dedicate-, *dedicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dedicate(vt) อุทิศ, See also: กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ, Syn. devote, give
dedicated(adj) ซึ่งอุทิศตัวเพื่อ, See also: ที่กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ, Syn. blessed, involved
dedicate to(phrv) อุทิศให้กับ, See also: อุทิศตัวให้กับ, Syn. consecrate to
dedicate to(phrv) อุทิศตัว, See also: เสียสละ, ยอมพลีเพื่อ, Syn. consecrate to, devote to
dedicate to(phrv) เขียนสดุดี, See also: เขียนอุทิศให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dedicate(เดด'คิเคท) vt. อุทิศ,อุทิศตัว,ถวาย,ใช้ไปในทาง adj. ซึ่งอุทิศแก่, See also: dedicator n., Syn. consecrate

English-Thai: Nontri Dictionary
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dedicated channelช่องสัญญาณเฉพาะงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dedicated computerคอมพิวเตอร์เฉพาะงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dedicated lineสายเฉพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dedicated lineสายเฉพาะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dedicatedเ้ฉพาะงาน, Example: โปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dedicateDo you know which deity this temple is dedicated to?
dedicateHe dedicated his life to fighting corruption.
dedicateHe dedicated his life to helping the poor.
dedicateHe dedicated his life to medical work.
dedicateHe dedicated his life to peace.
dedicateHe dedicated his whole life to helping poor people.
dedicateHe dedicate himself to research.
dedicateHe has dedicated his life to the preservation of nature.
dedicateHis brother dedicated his life to the activity.
dedicateIt's really fast with a dedicated line.
dedicateOnly dedicated girls can endure this task.
dedicatePeople everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทิศ(v) sacrifice, See also: dedicate, devote, offer, give, Syn. สละ, เสียสละ, Example: นักวิจัยอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงาน, Thai Definition: ทำเพื่อ, สละให้โดยเจาะจง
ปวารณา(v) offer, See also: dedicate, devote, Syn. รับอาสา, Example: ญาติโยมชาวบ้านอื่นๆ ได้ออกปากปวารณาบอกพระภิกษุว่าถ้าจำเป็นอะไรให้ขอความช่วยเหลือจากพวกตน, Thai Definition: บอกยอมให้ใช้ได้ด้วยความเต็มใจ
อุทิศถวาย(v) dedicate, See also: give, offer, Syn. ถวาย, อุทิศ, Example: รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อทรงอุทิศถวายรัชกาลที่ 2
ถวาย(v) offer, See also: dedicate, present, Syn. ให้, มอบ, มอบให้, Ant. รับ, Example: ผมตื่นแต่เช้าช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ
แผ่(v) give, See also: dedicate, Syn. เผื่อแผ่, Example: คนไหนที่มีความรู้ย่อมต้องแผ่ความรู้นั้นให้บุคคลอื่น เพราะถือว่าความรู้นั้นจะเพิ่มพูนขึ้น, Thai Definition: ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[pen nāmneung jaidīokan] (v, exp) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere
สังฆทาน[sangkhathān] (n) EN: offering dedicated to Buddhist monks
ถวาย[thawāi] (v) EN: offer (solemnly) ; dedicate ; present  FR: offrir (solennellement) ; offrir aux bonzes
ทุ่มเท[thumthē] (v) EN: dedicate oneself to sth
อุทิศ[uthit] (v) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of  FR: dédier ; consacrer
อุทิศถวาย[uthit thawāi] (v, exp) EN: dedicate ; give ; offer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEDICATE D EH1 D AH0 K EY2 T
DEDICATED D EH1 D AH0 K EY0 T AH0 D
DEDICATES D EH1 D IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dedicate (v) dˈɛdɪkɛɪt (d e1 d i k ei t)
dedicated (v) dˈɛdɪkɛɪtɪd (d e1 d i k ei t i d)
dedicates (v) dˈɛdɪkɛɪts (d e1 d i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报国[bào guó, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] dedicate oneself to the service of one's country, #31,858 [Add to Longdo]
专用网路[zhuān yòng wǎng lù, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] dedicated network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] (n) {comp} dedicated data character [Add to Longdo]
デジケート[dejike-to] (vs) to dedicate [Add to Longdo]
デディケート[dedeike-to] (n,vs) dedicate [Add to Longdo]
奥宮[おくみや, okumiya] (n) (See 奥社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity) [Add to Longdo]
奥社[おくしゃ, okusha] (n) (See 本社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity) [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods [Add to Longdo]
観音堂[かんのんどう, kannondou] (n) temple dedicated to Kannon [Add to Longdo]
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee) [Add to Longdo]
義兵[ぎへい, gihei] (n) soldier or army dedicated to a righteous cause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character [Add to Longdo]
専用[せんよう, senyou] private (network, e.g.), dedicated, exclusive [Add to Longdo]
専用(の)[せんようの, senyouno] dedicated [Add to Longdo]
専用キー[せんようキー, senyou ki-] dedicated key [Add to Longdo]
専用線[せんようせん, senyousen] dedicated line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dedicate
   v 1: give entirely to a specific person, activity, or cause;
      "She committed herself to the work of God"; "give one's
      talents to a good cause"; "consecrate your life to the
      church" [syn: {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit},
      {devote}]
   2: open to public use, as of a highway, park, or building; "The
     Beauty Queen spends her time dedicating parks and nursing
     homes"
   3: inscribe or address by way of compliment; "She dedicated her
     book to her parents"
   4: set apart to sacred uses with solemn rites, of a church

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top