ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorate

D EH1 K ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorate-, *decorate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorate(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate(vt) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
decorate with(phrv) ประดับด้วย, See also: ตกแต่งด้วย, ประดับประดาด้วย, Syn. adorn with, deck with, festoon with, ornament with
decorate with(phrv) ติดเหรียญ (กล้าหาญ), See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorateI like to decorate my apartment to suit my taste.
decorateI think I prefer this room as it was, before we decorated it.
decorateShe decorated her house regardless of cost.
decorateShe decorated her room with bright color.
decorateShe decorated her room with roses.
decorateShe decorated the wall with pictures.
decorateThe church is decorated with flowers for the wedding.
decorateThe hall was decorated with Japanese paintings.
decorateThe room was decorated with flowers for the party.
decorateThe streets were decorated with flags.
decorateWe decorated the Christmas tree with lights.
decorateWe ourselves decorated the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประดับไฟ(v) decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai Definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ตัดแต่ง(v) trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai Definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
วิภูษิต(adj) decorated, See also: adorned, Thai Definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
อ่า(v) decorate, See also: deck out, dress, Syn. ประดับ, ตกแต่ง
ติดธง(v) decorate with flags, See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags, Syn. ประดับธง, Example: ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แทบทุกบ้านจะติดธงไว้ที่หน้าบ้าน, Thai Definition: แขวนห้อยหรือประดับด้วยธง
แต่ง(v) decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai Definition: จัดให้งาม
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดิดประดอย(v) elaborate, See also: decorate, embellish, adorn, trim, Syn. ประดอย, Example: เธอนั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย, Thai Definition: บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
ลุ่น[lun] (adj) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque  FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ประดับประดา[pradappradā] (x) EN: decorated (with)
ประดับธง[pradap thong] (v, exp) EN: decorate with flags ; deck with flags
ปรุง[prung] (v) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches  FR: décorer ; apporter la touche finale
สรรค์[san] (v) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate  FR: créer ; construire ; décorer
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งร้าน[taeng rān] (v, exp) EN: decorate a shop  FR: décorer un magasin/une boutique

CMU English Pronouncing Dictionary
DECORATE D EH1 K ER0 EY2 T
DECORATED D EH1 K ER0 EY2 T AH0 D
DECORATED D EH1 K ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorate (v) dˈɛkərɛɪt (d e1 k @ r ei t)
decorated (v) dˈɛkərɛɪtɪd (d e1 k @ r ei t i d)
decorates (v) dˈɛkərɛɪts (d e1 k @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, / ] decorated archway, #31,784 [Add to Longdo]
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] decorate; decoration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコトラ[dekotora] (n) decorated truck; art truck [Add to Longdo]
デコレーションケーキ[dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei [Add to Longdo]
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone [Add to Longdo]
ポップ[poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) [Add to Longdo]
レモンチョウチョウウオ[remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish [Add to Longdo]
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn [Add to Longdo]
縁神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
画楼[がろう, garou] (n) picture gallery; high decorated building [Add to Longdo]
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorate
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: award a mark of honor, such as a medal, to; "He was decorated
     for his services in the military"
   4: provide with decoration; "dress the windows" [syn: {dress},
     {decorate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top