ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declare

D IH0 K L EH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declare-, *declare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declare(vt) ประกาศ, See also: กำหนด, แถลง, แจ้ง, Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
declare(vt) เปิดเผย, See also: เผย ความลับ, เปิดโปง, Syn. break, bring out, disclose, discover, divulge, expose, give away, impart, let on, reveal, show, Ant. close, cover
declare(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน, Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly
declare(vt) สำแดง, See also: แสดงรายการตามข้อกำหนด เช่น ภาษี, สินค้า, Syn. make a declaration
declare(vi) ออกคำสั่ง, See also: กำหนด, ประกาศ, แถลงการณ์, แจ้ง, Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
declared(adj) ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้, Syn. avowed, professed, self-confessed, stated
declare on(phrv) ประกาศว่าจะไม่เกิดขึ้น, Syn. break off, declare on
declare on(phrv) ประกาศทำลาย (ด้วยทุกวิถีทาง), Syn. declare against, make on
declare to(phrv) ประกาศต่อ
declare to(phrv) ยอมรับว่าเป็นเจ้าของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declare(ดิแคลร์') v. ประกาศ,แถลงการณ์,แจ้ง (การชำระภาษี) ,เรียก (ไพ่), See also: declarer n., Syn. avow

English-Thai: Nontri Dictionary
declare(vi, vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
declareประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
declare war on(vt, phrase) ประกาศสงครามกับ
declared(adj) ที่แสดงเจตนารมย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declareAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
declareDeclare one's love.
declareDeclare your position in a debate.
declareDo you have anything to declare?
declareDo you have something to declare?
declareHe declared that the earth goes round the sun.
declareHe said that America declared its independence in 1776.
declareHe was declared guilty.
declareHe was declared insolvent.
declareI advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl.
declareI don't have anything to declare.
declareI have nothing to declare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
แถลง(v) state, See also: declare, announce, express, expound, Example: ผู้นำอิรักได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่ไม่สงบดังกล่าวแล้ว, Thai Definition: กล่าวอธิบายหรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ
โฆษิต(v) announce, See also: declare, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง
ป่าวร้อง(v) proclaim, See also: declare, Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
พักรบ(v) declare a truce, See also: declare an armistice, Example: แม่ทัพสั่งให้ทหารพักรบเพื่อวางกลยุทธ์การศึกใหม่, Thai Definition: หยุดรบกันชั่วคราว
ประกาศสงคราม(v) declare war, Syn. ทำสงคราม, Example: อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี
ประกาศอิสรภาพ(v) declare independence, Syn. ปลดปล่อย, Example: วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
ประกาศใช้(v) promulgate, See also: declare, proclaim, Example: รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[chaloēisak] (adj) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent  FR: privé ; non officiel ; non déclaré
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กล่าว[klāo] (n) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare  FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวว่า[klāo wā] (v, exp) FR: déclarer que
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[ngoenpanphon thī prakāt jāi] (n, exp) EN: declared dividend
ปฏิญาณ[patiyān] (v) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; make a pledge ; declarer  FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
พักรบ[phak rop] (v, exp) EN: declare a truce ; declare an armistice  FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer
ประกาศ[prakāt] (v) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise  FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศอิสรภาพ[prakāt itsaraphāp] (v, exp) EN: declare independence

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLARE D IH0 K L EH1 R
DECLARED D IH0 K L EH1 R D
DECLARES D IH0 K L EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declare (v) dˈɪklˈɛəʳr (d i1 k l e@1 r)
declared (v) dˈɪklˈɛəʳd (d i1 k l e@1 d)
declares (v) dˈɪklˈɛəʳz (d i1 k l e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣告[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, ] declare; proclaim, #8,570 [Add to Longdo]
报关[bào guān, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ, / ] declare at customs; apply to customs, #23,820 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
言い切る(P);言切る[いいきる, iikiru] (v5r,vt) to declare; to assert; to state definitively; (P) [Add to Longdo]
言い放つ;言放つ[いいはなつ, iihanatsu] (v5t,vt) to declare [Add to Longdo]
公示価格[こうじかかく, koujikakaku] (n) declared value [Add to Longdo]
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare [Add to Longdo]
勝ち名乗り[かちなのり, kachinanori] (n) (in sumo) being declared the winner of a bout [Add to Longdo]
申し渡す[もうしわたす, moushiwatasu] (v5s,vt) to tell; to announce; to declare; to order [Add to Longdo]
申し立てる[もうしたてる, moushitateru] (v1,vt) to declare; to plead [Add to Longdo]
宣する[せんする, sensuru] (vs-s) (See 宣言) to announce; to declare [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] (n) {comp} declared concrete syntax [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 declare
   v 1: state emphatically and authoritatively; "He declared that
      he needed more money to carry out the task he was charged
      with"
   2: announce publicly or officially; "The President declared war"
     [syn: {announce}, {declare}]
   3: state firmly; "He declared that he was innocent"
   4: declare to be; "She was declared incompetent"; "judge held
     that the defendant was innocent" [syn: {declare}, {adjudge},
     {hold}]
   5: authorize payments of; "declare dividends"
   6: designate (a trump suit or no-trump) with the final bid of a
     hand
   7: make a declaration (of dutiable goods) to a customs official;
     "Do you have anything to declare?"
   8: proclaim one's support, sympathy, or opinion for or against;
     "His wife declared at once for moving to the West Coast"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top