ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deciduous

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deciduous-, *deciduous*, deciduou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deciduous(adj) ซึ่งผลัดใบ, See also: ร่วงโรย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth

English-Thai: Nontri Dictionary
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deciduous๑. ผลัดใบ๒. ร่วง [มีความหมายเหมือนกับ defoliate] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous dentition period; primary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deciduous dipterocarp forestป่าเต็งรัง, ป่าแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous forestป่าผลัดใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous tooth; milk tooth; primary toothฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deciduous tooth; tooth, baby; tooth, milk; tooth, temporaryฟันน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deciduousฟันน้ำนม [การแพทย์]
Deciduous Dipterocarp Forestป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง, Example: ป่าผลัดใบประเภทหนึ่ง พบมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่ราบและที่เขาสูง ดินมักเป็นทราย และลูกรังซึ่งมีสีค่อนข้างแดง บางแห่งจึงเรียกว่าป่าแดง ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชนิดนี้มักขึ้นอยู่ในที่ เป็นลูกเนินที่เรียกกันว่าโคก มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นปะปนกัน แต่ไม่แน่นทึบ เพราะดินในป่าชนิดนี้มีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก พันธุ์ไม้ในป่าจึงเป็นพวกที่ทนทานความแห้งแล้งได้ดี โดยมีลักษณะพิเศษ คือ เนื้อไม้จะแข็งและเปลือกจะหนามาก พันธุ์ไม้ในป่าจึงเป็นพวกที่ทนทานต่อไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ธรรมชาติจึงออกแบบให้พันธุไม้ในป่าชนิดนี้มีกำลังแตกหน่อสูง โดยการให้ถูกไฟไหม้เสียก่อน เพราะเมล็ดพันธุ์ไม้จำพวก Dipterocarp จะมีน้ำมันปนอยู่ เมื่อทิ้งไว้นาน น้ำมันในเมล็ดจะทำให้อัตราการงอกต่ำ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง กราด เป็นต้น ส่วนพื้นล่างของป่าจะไม่รกทึบมีหญ้าชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ดดยเฉพาะหย้าเพ็ด และไผ่ชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Deciduous Forestป่าผลัดใบ, Example: ป่าที่มีใบเขียวชอุ่มเฉพาะฤดูฝน และทิ้งใบในฤดูร้อน ป่าบางแห่งใบไม้ร่วงจากลำต้นหมด คล้ายกับต้นไม้ เหล่านั้นจะตาย แต่พอปริมาณไอน้ำในอากาศมีมากขึ้น ต้นไม้เหล่านั้นก็เริ่มแตกใบใหม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในป่าผลัดใบมีน้อยกว่าดินของป่าดงดิบ เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนที่ต้นไม้ผลัดใบลงมาทับถมกันที่พื้นนั้น เมื่อเกิดไฟป่า ไฟจะเผาใบไม้ที่ทับถมนั้นจนหมด โอกาสที่ใบไม้จะกลายเป็นปุ๋ยก้หมดไป ดินในป่าชนิดนี้จึงเสื่อมโทรมลงทุกปี ป่าประเภทนี้พบทั่วไปไม่ว่าจะป็นที่ราบหรือภูเขา แต่มักจะไม่พบในพื้นที่ที่สูงกว่า 1,000 เมตร แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ Deciduous Dipterocarp Forest, Mixed Dipterocarp Forest, และ Savanna Forest [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าผลัดใบ(n) deciduous forest, Example: ป่าผลัดใบเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชที่ผลัดใบหรือทิ้งใบเป็นองค์ประกอบสำคัญ, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ป่าไม้ที่ผลัดใบหรือสลัดใบในบางฤดู
ป่าแดง(n) deciduous forest, Syn. ป่าเต็ง, ป่ารัง, Example: ใบไม้ของต้นไม้ในป่าแดงจะร่วงในฤดูร้อน, Count Unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai Definition: ป่าที่มีใบไม้ร่วงตามฤดูกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันน้ำนม[fan nāmnom] (n) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth  FR: dent de lait [f]
ป่าเบญจพรรณ[pā benjaphan] (n, exp) EN: mixed deciduous forest  FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ป่าผลัดใบ[pā phlatbai] (n, exp) EN: deciduous forest

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIDUOUS D IH2 S IH1 JH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deciduous (j) dˈɪsˈɪdjuəʳs (d i1 s i1 d y u@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落叶[luò yè, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] deciduous, #14,637 [Add to Longdo]
乳牙[rǔ yá, ㄖㄨˇ ㄧㄚˊ, ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth, #50,225 [Add to Longdo]
乳齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 齿 / ] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth, #115,137 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laubbaum {m} [bot.]deciduous tree; broad-leaved tree; broad-leafed tree [Add to Longdo]
Laubholz {n}deciduous wood [Add to Longdo]
Laubwald {m}deciduous forest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae) [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family) [Add to Longdo]
衝羽根[つくばね;ツクバネ, tsukubane ; tsukubane] (n) (uk) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea [Add to Longdo]
谷空木[たにうつぎ;タニウツギ, taniutsugi ; taniutsugi] (n) (uk) Weigela hortensis (species of deciduous shrub in the honeysuckle family) [Add to Longdo]
冬木[ふゆき;ふゆぎ, fuyuki ; fuyugi] (n) (1) a tree as seen in winter (esp. a barren deciduous tree); (2) evergreen tree [Add to Longdo]
落葉喬木[らくようきょうぼく, rakuyoukyouboku] (n) (See 落葉高木) deciduous tall tree [Add to Longdo]
落葉高木[らくようこうぼく, rakuyoukouboku] (n) (See 落葉喬木) deciduous tall tree [Add to Longdo]
落葉樹[らくようじゅ, rakuyouju] (n) deciduous tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deciduous
   adj 1: (of plants and shrubs) shedding foliage at the end of the
       growing season [ant: {evergreen}]
   2: (of teeth, antlers, etc.) being shed at the end of a period
     of growth; "deciduous teeth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top