ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decided

D IH2 S AY1 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decided-, *decided*, decid, decide
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decided(adj) เห็นชัด, See also: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด, Syn. clear
decidedly(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. unhesitating, determined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
undecided(อันดิไซ'ดิด) adj. ไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน, See also: undecidedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
undecided(adj) ยังไม่ตกลงใจ,ลังเล,ไม่แน่นอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be decided tonight.จะต้องตัดสินใจคืนนี้ The Great Dictator (1940)
I decided to come down here and have it out with both of them.ผมจึงตัดสินใจลงมาที่นี่เพื่อต่อว่าทั้งคู่ Rebecca (1940)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
The kid you just decided isn't guilty was seen ramming this into his father!เด็กคุณก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เห็นยัดนี้เป็นพ่อของเขา! 12 Angry Men (1957)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've decided to be godfather to Connie's baby.I've decided to be godfather to Connie's baby. The Godfather (1972)
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง Blazing Saddles (1974)
There were fewer in the sky I decided I would fly - It's a hatไม่กี่คนบินอยู่บนฟ้า ฉันเลยคิดว่าฉันคงบินได้ The Little Prince (1974)
I decided to make a portrait of him so that I wouldn't forget him.ผมตัดสินใจวาดรูปเหมือนเขา ผมจะได้ไม่ลืมเขา The Little Prince (1974)
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง The Little Prince (1974)
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
many things will be decided then\ Nmany สิ่งจะเด็ดขาดต่อมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decidedAccording to his advice, I decided it.
decidedActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
decidedAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
decidedAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
decidedAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
decidedAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
decidedAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
decidedAt first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it.
decidedAt first I was not sure which one I wanted, but afterwards I decided on this red one.
decidedAt last John and Sue decided to cut the apple into halves.
decidedAt last Souichiro and Yukino decided to cut the orange into halves.
decidedAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีแดง(n) decided case, Ant. คดีดำ, Example: คดีนี้เป็นคดีแดงที่รู้ผลแล้วว่า ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีที่ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีแดง[khadī daēng] (n, exp) EN: adjudged case ; decided case ; settled case
คดีดำ[khadī dam] (n, exp) EN: pending case ; undecided case ; cases pending
ขึ้นอยู่กับ[kheun yū kap] (v, exp) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on  FR: dépendre de ; reposer sur
ลังเลใจ[langlējai] (v) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided  FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ตัดสินใจ[tatsinjai] (v) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided  FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision
ตกลงใจ[toklongjai] (v) EN: decide to ; make up one's mind ; have decided (to)  FR: décider de ; se décider à
ตกลงใจที่จะไป[toklongjai thī ja pai] (v, exp) EN: be decided on going
ยังไม่ตัดสินใจ[yang mai tatsinjai] (adj) EN: undecided

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIDED D IH2 S AY1 D IH0 D
DECIDEDLY D IH2 S AY1 D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decided (v) dˈɪsˈaɪdɪd (d i1 s ai1 d i d)
decidedly (a) dˈɪsˈaɪdɪdliː (d i1 s ai1 d i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばり[zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game [Add to Longdo]
決して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P) [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
思い迷う[おもいまよう, omoimayou] (v5u) to be unable to make up one's mind; to be undecided [Add to Longdo]
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that [Add to Longdo]
事になる[ことになる, kotoninaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that [Add to Longdo]
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decided
   adj 1: recognizable; marked; "noticed a distinct improvement";
       "at a distinct (or decided) disadvantage" [syn:
       {distinct}, {decided}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top