ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decency

D IY1 S AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decency-, *decency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decency(n) ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n., pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum, Ant. impropriety
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ? How I Won the War (1967)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
(SHUDDERING) and you don't have the decency to say why you won't help.และเจ้าไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธในการช่วยชีวิต! The Princess Bride (1987)
No... you know what? My son has no desire to speak to you and I hope you would have the decency not to call here again.ไม่ รู้ใหม ลูกชายชั้นไม่ต้องการคุยกับคุณ และหวังว่าจะไม่มีการโทรมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองนะ Latter Days (2003)
I still have the decency to pick a drink, even if it is the cheapestฉันยังมีมารยาทอยู่ที่กินแค่น้ำเปล่า ถึงมันจะถูกที่สุดก็เถอะ My Lovely Sam-Soon (2005)
Except for a sense of honour and decency and a moral centre.ยกเว้น เกียรติยศศักดิ์ศรี ..รู้จักกาละเทศะ .. มีศีลธรรม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Then someone ought to have the decency to bring him to justice.งั้นก็ต้องมีสักคน สมควรจัดการให้ เอาเขาไป ดำเนินคดี 3:10 to Yuma (2007)
Didn't even have the decency to ask me himself.ไม่แม้แต่จะถามความยินยอมของฉัน The Fourth Man in the Fire (2008)
Look, I don't know what he told you to get you here, but I would've hoped you'd have the decency to stay away.ก็ไม่เชิง เธออาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ควรปฏิเสธ You Are My Everything (2008)
You have no sense,no decency and no respect!เธอไม่มีจิตสำนึก ไม่มีมารยาท และไม่ให้เกียรติ! Rise Up (2008)
Jas, who does level five snogging then doesn't have the decency to call?แจ๊ส มีใครมั่งที่ไปถึงเลเวลห้า แล้วเค้าก็ไม่ยอมโทรมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decencyHe didn't have the decency to admit that he was wrong.
decencyShe had the decency to apologize.
decencyThat is beneath ordinary decency.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECENCY D IY1 S AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decency (n) dˈiːsnsiː (d ii1 s n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
ディセンシー[deisenshi-] (n) decency [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
世間体[せけんてい, sekentei] (n) appearance (in the eyes of society); decency [Add to Longdo]
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P) [Add to Longdo]
通信品位法[つうしんひんいほう, tsuushinhin'ihou] (n) {comp} Communications Decency Act; CDA [Add to Longdo]
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decency
   n 1: the quality of conforming to standards of propriety and
      morality [ant: {indecency}]
   2: the quality of being polite and respectable

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top