ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debate

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debate-, *debate*
Possible hiragana form: でばて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debate(n) การโต้วาที, See also: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง, Syn. argument, contention, controversy, discussion, dispute, disputation
debate(n) การพิจารณา, See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย, Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
debate(vt) โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate(vi) โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate(vt) พิจารณา, See also: ใช้ดุลยพินิจ, ศึกษา, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate upon, moot, turn over
debater(n) ผู้อภิปราย, See also: ผู้โต้แย้ง, Syn. arguer, talker
debate in(phrv) สงสัยในเรื่อง, See also: คิดเกี่ยวกับ
debate on(phrv) อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate upon(phrv) อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate with(phrv) อภิปรายกับ, Syn. debate about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue

English-Thai: Nontri Dictionary
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, adjournment of theการเลื่อนการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, generalการเปิดอภิปรายทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debateการโต้วาที [การแพทย์]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debateAffirmative action and busing are debated topics.
debateAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
debateDebate about what measures to take.
debateDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
debateDeclare your position in a debate.
debateDid you listen in to the Parliamentary debate?
debateHe debated on the problem with his parents.
debateHe participated in the debate.
debateHow about holding a debate on women's rights?
debateI beat him completely in the debate.
debateI debated for hours with my friends on the subject.
debateI debated whether to ask her about it or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา(v) discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai Definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
อภิปราย(v) debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai Definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
ปะทะคารม(v) debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
เถียง(v) dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
ผู้อภิปราย(n) debater, Example: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
วิภาษ(v) argue, See also: debate, retort, dispute, Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง, พูดโต้, Notes: (สันสกฤต)
ต่อล้อต่อเถียง(v) haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai Definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
โต้เถียง(v) argue, See also: debate, dispute, Example: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ, Thai Definition: เถียงกันไปมา
โต้วาที(n) debate, Syn. การโต้วาที, Example: โต้วาทีนัดนั้นสนุกมาก, Count Unit: นัด, ครั้ง, Thai Definition: แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถก(v) discuss, See also: debate, argue, dispute, Example: เรื่องนี้ผมอยากเอามาถกกันดู ดูว่ามันจะกลายเป็นภาษาสำหรับอนาคตของเราจริงหรือ, Thai Definition: ยกขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[aphiprāi thūapai] (n, exp) EN: general debate  FR: débat général [m]
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[kān aphiprāi mai waiwāngjai] (n, exp) EN: debate of no-confidence ; censure debate
การเลื่อนการอภิปราย[kān leūoen kān aphiprāi] (n, exp) EN: adjournment of the debate
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]
การโต้วาที[kān tōwāthī] (n) EN: debate  FR: débat [m]
ปะทะคารม[patha khārom] (v, exp) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords
ปิดอภิปราย[pit aphiprāi] (v, exp) EN: close a debate  FR: clore un débat ; terminer un débat
เถียง[thīeng] (v) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back  FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre
โต้เถียง[tōthīeng] (v) EN: argue ; debate ; dispute  FR: polémiquer ; batailler ; disputer (vx - litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBATE D AH0 B EY1 T
DEBATED D AH0 B EY1 T IH0 D
DEBATER D AH0 B EY1 T ER0
DEBATES D AH0 B EY1 T S
DEBATE'S D AH0 B EY1 T S
DEBATERS D AH0 B EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debate (v) dˈɪbˈɛɪt (d i1 b ei1 t)
debated (v) dˈɪbˈɛɪtɪd (d i1 b ei1 t i d)
debater (n) dˈɪbˈɛɪtər (d i1 b ei1 t @ r)
debates (v) dˈɪbˈɛɪts (d i1 b ei1 t s)
debaters (n) dˈɪbˈɛɪtəz (d i1 b ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] debate; argue over, #10,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディベート[deibe-to] (n) debate; (P) [Add to Longdo]
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
議了[ぎりょう, giryou] (n,vs) finishing discussion; closing a debate [Add to Longdo]
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment [Add to Longdo]
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention [Add to Longdo]
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion [Add to Longdo]
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation [Add to Longdo]
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debate
   n 1: a discussion in which reasons are advanced for and against
      some proposition or proposal; "the argument over foreign
      aid goes on and on" [syn: {argument}, {argumentation},
      {debate}]
   2: the formal presentation of a stated proposition and the
     opposition to it (usually followed by a vote) [syn: {debate},
     {disputation}, {public debate}]
   v 1: argue with one another; "We debated the question of
      abortion"; "John debated Mary"
   2: think about carefully; weigh; "They considered the
     possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your
     mind" [syn: {consider}, {debate}, {moot}, {turn over},
     {deliberate}]
   3: discuss the pros and cons of an issue [syn: {debate},
     {deliberate}]
   4: have an argument about something [syn: {argue}, {contend},
     {debate}, {fence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top