ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deal

D IY1 L   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deal-, *deal*
English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal[N] การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
deal[N] การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
deal[N] การซื้อขาย, See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก, Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
deal[VT] จัดการ, See also: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน, Syn. attend to, handle, take care of, treat, manage
deal[VI] แจกไพ่, Syn. dispense, distribute
deal[N] ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ, See also: ไพ่ในมือ, Syn. hand, single game, the set of cards in one's hand
deal[VT] ติดต่อธุรกิจ, See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ, Syn. business deal, do business, trade
deal[VT] ปฏิบัติตัว, See also: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ, Syn. act, behave
deal[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. a lot, great amount, full amount, whole
deal[N] แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน), Syn. plank, board

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
dealing(s) (ดีล'ลิงซฺ) n.,pl. ความสัมพันธ์,ธุรกิจ
dealt(เดลทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของdeal
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble

English-Thai: Nontri Dictionary
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
deal(vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
dealt(vt) pt และ pp ของ deal
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dealข้อตกลงแลกประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, bipartisanข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deal, packageข้อตกลงรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dealerผู้ค้า [เศรษฐศาสตร์]
Dealerผู้ค้าหลักทรัพย์
การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกตินอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะใช้บัญชีของตนเองเข้าทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Dealers (Retail trade)ผู้ค้า (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deal.ข้อตกลง Pulp Fiction (1994)
Deal.ตกลง Turning Biminese (2008)
Deal?ตกลงไหม? History Repeating (2009)
Deal?ตกลงนะ? Sexy (2011)
Deal.ตกลง Critical Film Studies (2011)
Deal.ตกลง The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Deal?ตกลงมั้ย ? Goodbye (2012)
Deal.DealThe To Do List (2013)
No deal?ไม่ตกลง? Salvation (2013)
Deal.ตกลง Pilot (2015)
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dealHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.
dealThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
dealBe prompt in dealing with the problem.
dealShe put away a good deal of money.
dealWe learn a good deal at school.
dealMy brother smokes a great deal.
dealI dealt him a blow on the ear.
dealHe's racking his brains over how to deal with the matter.
dealShe lives just outside Wripple, which is near Deal.
dealThe business deal may tell in our favor.
dealI'll deal out three to each.
dealHow shall we deal with this problem?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
รับมือ[V] cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
เกี่ยวพัน[V] concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai definition: ติดเนื่องกัน
ขับเคี่ยว[V] fight, See also: deal with, contend with, Syn. แข่งขัน, ต่อสู้, Example: ทั้งคู่ต้องมาขับเคี่ยวกันในงานซีไรท์ปีนี้อย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่, Thai definition: ต่อสู้หรือแข่งขันกันไปจนถึงที่สุด หรือจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่ง
คนขายของ[N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
เข้า[V] get along with, See also: deal with, Syn. เข้ากัน, Ant. แยก, แตกแยก, Example: เด็กๆ เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี, Thai definition: ถูกกันหรือลงรอยกันได้ดี
เข้าคอ[V] get along, See also: deal with, become friendly, Syn. ถูกคอ, เข้ากัน, Example: ผู้จัดการกับลูกน้องคู่นี้เข้าคอกันได้สนิทเหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน, Thai definition: ประพฤติให้ถูกใจกันได้, ลงรอยกันได้เพราะมีนิสัยไปกันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ใช่ลูกล่อลูกชน[xp] (chai lūk lø lūk chon) EN: wheeling and dealing   
ดีลเลอร์[n.] (dinloē) EN: dealer   
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows   
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAL    D IY1 L
DEALS    D IY1 L Z
DEALT    D EH1 L T
DEALY    D IY1 L IY0
DEALE    D IY1 L
DEALER    D IY1 L ER0
DEALBA    D IY2 AE1 L B AH0
DEAL'S    D IY1 L Z
DEALEY    D IY1 L IY0
DEALERS    D IY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Deal    (n) dˈiːl (d ii1 l)
deal    (v) dˈiːl (d ii1 l)
deals    (v) dˈiːlz (d ii1 l z)
dealt    (v) dˈɛlt (d e1 l t)
dealer    (n) dˈiːlər (d ii1 l @ r)
dealers    (n) dˈiːləz (d ii1 l @ z)
dealing    (v) dˈiːlɪŋ (d ii1 l i ng)
dealings    (n) dˈiːlɪŋz (d ii1 l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth, #7,008 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] deal in; trade in; to peddle; to sell, #13,145 [Add to Longdo]
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]
交易者[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ, ] dealer, #32,304 [Add to Longdo]
自营商[zì yíng shāng, ㄗˋ ㄧㄥˊ ㄕㄤ, / ] dealer, #110,632 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]
Geh freundlich mit ihm um.Deal with him kindly. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
どうしたもの;どうしたもん[, doushitamono ; doushitamon] (exp) (col) what's up with; what's the deal with; what's to be done with [Add to Longdo]
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deal
   n 1: a particular instance of buying or selling; "it was a
      package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a
      master of the business deal" [syn: {deal}, {trade},
      {business deal}]
   2: an agreement between parties (usually arrived at after
     discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain
     with the devil"; "he rose to prominence through a series of
     shady deals" [syn: {bargain}, {deal}]
   3: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   4: a plank of softwood (fir or pine board)
   5: wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir)
     [syn: {softwood}, {deal}]
   6: the cards held in a card game by a given player at any given
     time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept
     trying to see my hand" [syn: {hand}, {deal}]
   7: the type of treatment received (especially as the result of
     an agreement); "he got a good deal on his car"
   8: the act of distributing playing cards; "the deal was passed
     around the table clockwise"
   9: the act of apportioning or distributing something; "the
     captain was entrusted with the deal of provisions"
   v 1: act on verbally or in some form of artistic expression;
      "This book deals with incest"; "The course covered all of
      Western Civilization"; "The new book treats the history of
      China" [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal},
      {address}]
   2: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the
     case of China"; "Consider the following case" [syn:
     {consider}, {take}, {deal}, {look at}]
   3: take action with respect to (someone or something); "How are
     we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how
     to deal with these lazy students"
   4: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
     "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
     {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
     {grapple}, {deal}, {manage}]
   5: administer or bestow, as in small portions; "administer
     critical remarks to everyone present"; "dole out some money";
     "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to
     someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
     {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out},
     {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out},
     {allot}, {dole out}]
   6: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She
     deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal},
     {sell}, {trade}]
   7: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this
     crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She
     managed her parents' affairs after they got too old" [syn:
     {manage}, {deal}, {care}, {handle}]
   8: behave in a certain way towards others; "He deals fairly with
     his employees"
   9: distribute cards to the players in a game; "Who's dealing?"
   10: direct the course of; manage or control; "You cannot conduct
     business like this" [syn: {conduct}, {carry on}, {deal}]
   11: give out as one's portion or share [syn: {share}, {divvy
     up}, {portion out}, {apportion}, {deal}]
   12: give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen
     of Spades"
   13: sell; "deal hashish"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top