ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deaden

D EH1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deaden-, *deaden*
Possible hiragana form: であでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deaden with(phrv) ทำให้ชาเพราะ (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ทำให้ไร้ความรู้สึกเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute

English-Thai: Nontri Dictionary
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"a rare genetic disorder which deadens the nerve endings,ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยาก \ซึ่งทำให้ปลายประสาทชา Game Ogre (2012)
It would deaden the nerves, and, uh...มันจะทำลายระบบประสาท \แล้วก็.. Game Ogre (2012)
Well, you'd think a prostitute would deaden the pain with anything she could find.คุณคิดว่าโสเภณีจะทำให้ความเจ็บปวดด้านชา ด้วยอะไรก็ได้ที่เธอหามาได้ The Method in the Madness (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadenThe noise was deadened by the insulation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงทางตัน[theung thāng tan] (v, exp) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse

CMU English Pronouncing Dictionary
DEADEN D EH1 D AH0 N
DEADENING D EH1 D AH0 N IH0 NG
DEADENING D EH1 D N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deaden (v) dˈɛdn (d e1 d n)
deadens (v) dˈɛdnz (d e1 d n z)
deadened (v) dˈɛdnd (d e1 d n d)
deadening (v) dˈɛdnɪŋ (d e1 d n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迷宮入り[めいきゅういり, meikyuuiri] (adj-no) going unsolved; unanswered; unresolved; deadend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deaden
   v 1: make vague or obscure or make (an image) less visible;
      "muffle the message" [syn: {dampen}, {deaden}, {damp}]
   2: cut a girdle around so as to kill by interrupting the
     circulation of water and nutrients; "girdle the plant" [syn:
     {girdle}, {deaden}]
   3: make vapid or deprive of spirit; "deadened wine"
   4: lessen the momentum or velocity of; "deaden a ship's headway"
   5: become lifeless, less lively, intense, or active; lose life,
     force, or vigor
   6: make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor,
     force, activity, or sensation; "Terror blunted her feelings";
     "deaden a sound" [syn: {deaden}, {blunt}] [ant: {animate},
     {enliven}, {invigorate}, {liven}, {liven up}]
   7: convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of
     minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top