ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dawn

D AO1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dawn-, *dawn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dawn(n) การเริ่มขึ้น, See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น, Syn. commencement, birth, beginning, early development, emergence, origin, start, occurrence
dawn(n) รุ่งอรุณ, See also: เช้าตรู่, เช้ามืด, รุ่งเช้า, อรุโณทัย, Syn. daybreak, daylight, sunlight, sunrise, sunup, Ant. sunset, dusk
dawn(vi) เริ่มขึ้น, See also: ปรากฏขึ้น, เริ่มต้น, Syn. appear, begin, start, commence, develop, emerge, unfold, occur, break, Ant. end
dawn on(phrv) เริ่มส่องแสง, See also: เริ่มให้แสง, Syn. dawn upon
dawn upon(phrv) เริ่มส่องแสง, See also: เริ่มให้แสง, Syn. dawn on
dawn chorus(n) เสียงร้องของนกต่างๆ ตอนรุ่งเช้า, See also: เสียงนกร้อง, Syn. dawn chorus, bird call

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
predawn(พรีดอน') n. ระยะเวลาก่อนรุ่งอรุณนิดหน่อย,ระยะเวลาก่อนฟ้าสาง. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dawn(n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dawnFinally dawn broke; the long night had ended.
dawnGradually the true meaning of what he said began to dawn on me.
dawnHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
dawnI got along so well with the guy sitting next to me at the pub that we ended up drinking together till dawn.
dawnI'm beat. I've been working from dawn to dusk.
dawnIt began to dawn.
dawnIt gets extremely cold toward dawn.
dawnIt gradually dawned on me that I had misunderstood him.
dawnIt gradually dawned on me that I had taken the wrong train.
dawnIt has dawned on me that I mistook his intention.
dawnIt has dawned upon me that he does not like me.
dawnIt has dawned upon my mind that you are in the right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่โห่(n) dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
เวลาย่ำรุ่ง(n) dawn, See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow, Example: ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง, Thai Definition: ช่วงเริ่มแรกของวัน
สาง(v) dawn, See also: grow light, brighten, be dawn, Example: เราจะพักกันที่นี่ รอจนกว่าฟ้าจะสาง, Thai Definition: ท้องฟ้าที่เริ่มตั้งแต่มีความมืดน้อยลงตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้ง
ปัจจุสมัย(n) daybreak, See also: dawn, Syn. เช้ามืด, Example: เมื่อถึงเวลาปัจจุสมัย กองทหารไทยก็เคลื่อนพลเข้าประจำที่, Thai Definition: เวลาเช้ามืด, Notes: (บาลี)
เพรางาย(n) dawn, See also: morning, Syn. เช้า, ตอนเช้า, Thai Definition: เวลาเช้า
ฟ้าสาง(v) dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ, Thai Definition: จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
ฟ้าสาง(n) dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว, Thai Definition: เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
ฮาม(n) daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่ง, สว่าง
อุษา(n) dawn, See also: daybreak, Syn. เช้าตรู่, รุ่งเช้า
แสงเงินแสงทอง(n) dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai Definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[chāotrū] (n) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[fā sāng] (n, prop) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: aube [f]
ฟ้าสาง[fā sāng] (v) EN: dawn ; daybreak ; sunrise  FR: le jour se lève
แจ้ง[jaēng] (n) EN: daybreak ; dawn
ไก่โห่[kaihō] (n) EN: dawn ; daybreak  FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
รุ่ง[rung] (n) EN: dawn ; daybreak  FR: aube [f] ; lever du jour [m]
รุ่งอรุณ[rung-arun] (n) EN: dawn ; daybreak  FR: aube [f] ; aurore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAWN D AO1 N
DAWNS D AO1 N Z
DAWN'S D AO1 N Z
DAWNED D AO1 N D
DAWNING D AO1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dawn (n) dˈɔːn (d oo1 n)
dawn (v) dˈɔːn (d oo1 n)
dawns (v) dˈɔːnz (d oo1 n z)
dawned (v) dˈɔːnd (d oo1 n d)
dawning (v) dˈɔːnɪŋ (d oo1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, / ] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit, #4,286 [Add to Longdo]
黎明[lí míng, ㄌㄧˊ ㄇㄧㄥˊ, ] dawn; daybreak, #10,585 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dawn; morning; day-break; day, #11,845 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] dawn; rising sun, #12,589 [Add to Longdo]
曙光[shǔ guāng, ㄕㄨˇ ㄍㄨㄤ, ] dawn; fig. the dawn of a new era, #13,929 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] dawn, #20,095 [Add to Longdo]
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright), #25,711 [Add to Longdo]
蒙蒙亮[mēng mēng liàng, ㄇㄥ ㄇㄥ ㄌㄧㄤˋ, / ] dawn; the first glimmer of light, #50,155 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] dawn; dry in the sun, #63,550 [Add to Longdo]
[fǎng, ㄈㄤˇ, ] dawn; to begin, #74,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引明け;引き明け[ひきあけ, hikiake] (n) dawn [Add to Longdo]
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) [Add to Longdo]
開闢以来[かいびゃくいらい, kaibyakuirai] (n-t) since the creation (of the world); since the dawn of history [Add to Longdo]
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P) [Add to Longdo]
暁の空[あかつきのそら, akatsukinosora] (n) dawning sky [Add to Longdo]
暁闇[ぎょうあん, gyouan] (n) moonless dawn [Add to Longdo]
暁闇[ぎょうあん, gyouan] (n) dark before dawn [Add to Longdo]
暁光[ぎょうこう, gyoukou] (n) the light of dawn [Add to Longdo]
暁天[ぎょうてん, gyouten] (n) dawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dawn
   n 1: the first light of day; "we got up before dawn"; "they
      talked until morning" [syn: {dawn}, {dawning}, {morning},
      {aurora}, {first light}, {daybreak}, {break of day}, {break
      of the day}, {dayspring}, {sunrise}, {sunup}, {cockcrow}]
      [ant: {sundown}, {sunset}]
   2: the earliest period; "the dawn of civilization"; "the morning
     of the world" [syn: {dawn}, {morning}]
   3: an opening time period; "it was the dawn of the Roman Empire"
   v 1: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
      dawned on him that she had betrayed him"; "she was
      penetrated with sorrow" [syn: {click}, {get through},
      {dawn}, {come home}, {get across}, {sink in}, {penetrate},
      {fall into place}]
   2: appear or develop; "The age of computers had dawned"
   3: become light; "It started to dawn, and we had to get up"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top