ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dauntless

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dauntless-, *dauntless*, dauntles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dauntless(adj) ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี), See also: ไม่ท้อแท้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold

English-Thai: Nontri Dictionary
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี้ยมหาญ(adv) dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ(adj) dauntless, See also: bold, brave, valiant, valorous, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: เขาเดินออกไปด้วยท่าทางเหี้ยมหาญน่าเกรงขามยิ่ง, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
กระดูกเหล็ก[kradūk lek] (adj) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dauntless (j) dˈɔːntlɪs (d oo1 n t l i s)
dauntlessly (a) dˈɔːntlɪsliː (d oo1 n t l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will, #22,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛毅果断[ごうきかだん, goukikadan] (n,adj-na) dauntless and decisive; with fortitude and resolution [Add to Longdo]
勇猛果敢[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage [Add to Longdo]
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n,vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit [Add to Longdo]
赳赳たる武夫[きゅうきゅうたるぶふ, kyuukyuutarubufu] (n) soldier of dauntless courage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dauntless
   adj 1: invulnerable to fear or intimidation; "audacious
       explorers"; "fearless reporters and photographers";
       "intrepid pioneers" [syn: {audacious}, {brave},
       {dauntless}, {fearless}, {hardy}, {intrepid},
       {unfearing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top