ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daub

D AO1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daub-, *daub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub(n) โคลนหรือดินเหนียวและกิ่งไม้ที่ใช้ก่อผนัง (ทางก่อสร้าง)
daub(vt) เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
daub on(phrv) ทำเปรอะ (โดยเฉพาะจากสิ่งที่เป็นของเหลวหนืด), See also: ทำเลอะ, ทำเปื้อน
daub up(phrv) ป้าย, See also: แต้ม
daub onto(phrv) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub over
daub over(phrv) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว, Syn. daub onto
daub with(phrv) ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub

English-Thai: Nontri Dictionary
daub(vt) ทา,ฉาบ,แต้ม,ทำเปื้อน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าย(v) smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai Definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
ละเลง[lalēng] (v) EN: smear ; spread ; daub  FR: étaler ; étendre
ป้าย[pāi] (v) EN: paint ; coat ; smear ; daub  FR: enduire
ระบายสี[rabāisī] (v) EN: paint ; colour ; daub  FR: colorier ; peindre
ทา[thā] (v) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub  FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre

CMU English Pronouncing Dictionary
DAUB D AO1 B
DAUBE D AO1 B
DAUBED D AO1 B D
DAUBER D AW1 B ER0
DAUBERT D AW1 B ER0 T
DAUBENSPECK D AW1 B IH0 N S P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daub (v) dˈɔːb (d oo1 b)
daubs (v) dˈɔːbz (d oo1 b z)
daubed (v) dˈɔːbd (d oo1 b d)
dauber (n) dˈɔːbər (d oo1 b @ r)
daubers (n) dˈɔːbəz (d oo1 b @ z)
daubing (v) dˈɔːbɪŋ (d oo1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] daub; thrust, #103,142 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daube {f}stave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬたくる[nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
アイアイ[aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
指猿[ゆびざる;ユビザル, yubizaru ; yubizaru] (n) (uk) (See アイアイ) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers) [Add to Longdo]
色を塗る[いろをぬる, irowonuru] (exp,v5r) to daub; to paint [Add to Longdo]
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly [Add to Longdo]
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1,vt) to daub; to smear [Add to Longdo]
塗抹[とまつ, tomatsu] (n,vs) smear; daub; coating over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daub
   n 1: material used to daub walls
   2: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   3: an unskillful painting
   v 1: coat with plaster; "daub the wall" [syn: {plaster}, {daub}]
   2: apply to a surface; "daub paint onto the wall"
   3: cover (a surface) by smearing (a substance) over it; "smear
     the wall with paint"; "daub the ceiling with plaster" [syn:
     {daub}, {smear}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top