ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dart

D AA1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dart-, *dart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dart(n) การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
dart(vi) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
dart(n) ลูกดอก, See also: หอกซัด, หลาว, Syn. missile, arrow
darter(n) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
dart at(phrv) เหลือบมอง, See also: ชำเลือง, มองดูที่...อย่างรวดเร็ว, Syn. flash at, shoot at, throw at
dartboard(n) เป้าสำหรับปาลูกดอก, See also: กระดานสำหรับปาลูกดอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartboadrd(ดาร์ท'บอด) n. กระดานเป้าลูกดอกในเกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,กระดานปาเป้า
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
dart(vi, vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dartAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
dartHe darted a spear at his enemy.
dartHe darted into the hall and up the stairs.
dartThe deer darted off in alarm.
dartThey dance in circles to communicate a short distance, and shake their bodies and dart back and forth to indicate a longer distance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด(v) dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai Definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ลูกดอก(n) dart, Example: นายพรานเป่าลูกดอกที่มียาสลบไปที่สิงโตตัวใหญ่, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ไม้หรือเหล็กมีพู่ข้างท้ายสำหรับเป่ายิงสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาก[klāk] (n) EN: ringworm ; eczema  FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]
ลูกดอก[lūk døk] (n) EN: dart  FR: flèche [f]
นกอ้ายงั่ว[nok āi-ngūa] (n) EN: darter
นกอ้ายงั่ว[nok āi-ngūa] (n, exp) EN: Oriental Darter  FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DART D AA1 R T
DARTS D AA1 R T S
DARTT D AA1 R T
DARTY D AA1 R T IY0
DARTH D AA1 R TH
DARTEZ D AA0 R T EH1 Z
DARTER D AA1 R T ER0
DARTED D AA1 R T IH0 D
DART'S D AA1 R T S
DARTON D AA1 R T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dart (v) dˈaːt (d aa1 t)
darts (v) dˈaːts (d aa1 t s)
darted (v) dˈaːtɪd (d aa1 t i d)
darting (v) dˈaːtɪŋ (d aa1 t i ng)
Dartmoor (n) dˈaːtmuəʳr (d aa1 t m u@ r)
Dartford (n) dˈaːtfəd (d aa1 t f @ d)
Dartmouth (n) dˈaːtməθ (d aa1 t m @ th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投射[tóu shè, ㄊㄡˊ ㄕㄜˋ, ] dart; projection, #21,177 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] darts; escort; horsebit, #89,936 [Add to Longdo]
达特茅斯学院[Dá tè máo sī xué yuàn, ㄉㄚˊ ㄊㄜˋ ㄇㄠˊ ㄙ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Dartmouth college, #203,094 [Add to Longdo]
达特茅斯[Dá tè máo sī, ㄉㄚˊ ㄊㄜˋ ㄇㄠˊ ㄙ, / ] Dartmouth (place name), #319,451 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurfpfeil {m}; Dart {m} | Wurfpfeile {pl}; Darts {pl}dart | darts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょろちょろ[chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ダーツ[da-tsu] (n) darts [Add to Longdo]
ワードアート[wa-doa-to] (n) {comp} WordArt [Add to Longdo]
駆け去る[かけさる, kakesaru] (v5r) to dart away; to dart off; to gallop away [Add to Longdo]
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) [Add to Longdo]
吹き矢;吹矢[ふきや, fukiya] (n) blowgun; blowpipe; dart [Add to Longdo]
赤とんぼ;赤蜻蛉[あかとんぼ, akatonbo] (n) (1) (uk) (small) red dragonfly; (2) darter (dragonfly of genus Sympetrum, esp. the autumn darter, Sympetrum frequens) [Add to Longdo]
毒矢[どくや, dokuya] (n) poisoned arrow (dart) [Add to Longdo]
内頚動脈内膜剥離術;内頸動脈内膜剥離術[ないけいどうみゃくないまくはくりじゅつ, naikeidoumyakunaimakuhakurijutsu] (n) (obsc) carotid endarterectomy; CEA [Add to Longdo]
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワードアート[わーどあーと, wa-doa-to] WordArt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dart
   n 1: a small narrow pointed missile that is thrown or shot
   2: a tapered tuck made in dressmaking
   3: a sudden quick movement [syn: {flit}, {dart}]
   v 1: move along rapidly and lightly; skim or dart; "The
      hummingbird flitted among the branches" [syn: {flit},
      {flutter}, {fleet}, {dart}]
   2: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
     yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
     {shoot}]
   3: move with sudden speed; "His forefinger darted in all
     directions as he spoke"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top