ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darling

D AA1 R L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darling-, *darling*, darl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darling(n) คำเรียกขานแสดงการทักทาย (ใช้กับคนคุ้นเคย) เพื่อขึ้นต้นย่อหน้าในจดหมาย, See also: ที่รัก, ยอดรัก, สุดที่รัก, Syn. honey, sweetheart, dear
darling(adj) ซึ่งเป็นที่รัก, See also: อันเป็นที่รัก, Syn. favorite, beloved, dear
darling(n) บุคคลอันเป็นที่รัก, See also: คนซึ่งเป็นที่รัก, คนน่ารัก, สุดที่รัก, ยอดรัก, คนรัก, คนโปรด, ขวัญใจ, Syn. beloved, dear, sweetheart, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved, dear

English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
darling(n) ที่รัก,ยอดรัก,ทูนหัว,สุดที่รัก,ขวัญใจ,คนรัก,คนโปรด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
darling(n) กลอยใจ, นางอันเป็นที่รัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darlingI call my sweetheart darling.
darlingLet's dance, my darling.
darling"Oh, darling," she said, "sit down, relax, and close your eyes."
darlingWhat a darling outfit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสวาท(n) darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: หญิงที่รักจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[dūangkaēo] (n) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
กนิษฐ์[kanit] (n, exp) EN: younger brother ; younger sister ; darling  FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คนรัก[khonrak] (n) EN: lover ; darling  FR: amant [m] ; amoureux [m]
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ลูกเอ๋ย[lūk oēi] (n, exp) EN: my dear son ; little dear ; my good bot ; darling  FR: mon enfant chéri ; mon enfant adoré ; mon petit
สายสวาท[saīsawāt] (n) EN: darling ; dearie ; deary
ที่รัก[thīrak] (n) EN: dear ; darling ; beloved ; honey  FR: chéri [m] ; chérie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARLING D AA1 R L IH0 NG
DARLINGS D AA1 R L IH0 NG Z
DARLINGTON D AA1 R L IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darling (n) dˈaːlɪŋ (d aa1 l i ng)
darlings (n) dˈaːlɪŋz (d aa1 l i ng z)
Darlington (n) dˈaːlɪŋtən (d aa1 l i ng t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝宝[bǎo bǎo, ㄅㄠˇ ㄅㄠˇ, / ] darling; baby, #1,995 [Add to Longdo]
达令[Dá lìng, ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] Darling (name), #183,996 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückskind {n}darling of fortune [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダー[da-] (n) (abbr) (sl) (See ダーリン) darling [Add to Longdo]
ダーリン[da-rin] (n) darling; (P) [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darling
   adj 1: dearly loved [syn: {beloved}, {darling}, {dear}]
   n 1: a special loved one [syn: {darling}, {favorite},
      {favourite}, {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]
   2: an Australian river; tributary of the Murray River [syn:
     {Darling}, {Darling River}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top