หรือคุณหมายถึง darkneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

darkness

D AA1 R K N AH0 S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darkness-, *darkness*, darknes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan

English-Thai: Nontri Dictionary
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Darknessความมืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)
Whose name is the Black Mother, mother of darkness.ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด Help! (1965)
(Clang)... whose name is the Inaccessible, whose name is the Black Mother, mother of darkness!ที่มีชื่อคือไม่สามารถเข้าถึงได้, ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด Help! (1965)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
At last he thought he saw something in the darknessในที่สุดเขาคิดว่าเขาเห็น something in ความมืด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด Gandhi (1982)
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
When they came back, the women were crying in the darkness.เมื่อพวกเขากลับมาผู้หญิงร้องไห้ในความมืด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darknessA form appeared in the darkness.
darknessAnd in my hour of darkness
darknessBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
darknessCan you see in the darkness of the night?
darknessDarkness is falling.
darknessDarkness is the absence of light.
darknessHe escaped under cover of the darkness.
darknessHe felt his way through the darkness.
darknessHe strained every nerve to see in the darkness.
darknessHis black coat blended into the darkness.
darknessI am frightened of walking in the darkness.
darknessIf someone is in this darkness...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
อันธการ[N] darkness, See also: dark, Syn. ความมืด, Notes: (บาลี)
ความดำมืด[N] darkness, See also: blackness, dusk, gloom, dimness, Syn. ความมืด, Ant. ความสว่าง, ความสดใส, Example: เขาเงยหน้ามองความดำมืดของเมฆฝนที่แผ่ปกคลุมอยู่ข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
ความมืด[n.] (khwām meūt) EN: darkness ; the dark   FR: obscurité [f] ; ténèbres [fpl] ; noir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKNESS    D AA1 R K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darkness    (n) dˈaːknəs (d aa1 k n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Es war dunkel geworden.Darkness had come. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗がり[くらがり, kuragari] (n) darkness [Add to Longdo]
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
暗闇(P);暗やみ(P)[くらやみ, kurayami] (n) darkness; the dark; (P) [Add to Longdo]
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness [Add to Longdo]
暗黒(P);闇黒[あんこく, ankoku] (adj-na,n,adj-no) darkness; (P) [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
闇を透かす[やみをすかす, yamiwosukasu] (exp,v5s) to peer into the darkness [Add to Longdo]
闇打ち;闇討ち[やみうち, yamiuchi] (n,vs) attacking under the cover of darkness; surprise attack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darkness
   n 1: absence of light or illumination [syn: {dark}, {darkness}]
      [ant: {light}, {lighting}]
   2: an unilluminated area; "he moved off into the darkness" [syn:
     {darkness}, {dark}, {shadow}]
   3: absence of moral or spiritual values; "the powers of
     darkness" [syn: {iniquity}, {wickedness}, {darkness}, {dark}]
   4: an unenlightened state; "he was in the dark concerning their
     intentions"; "his lectures dispelled the darkness" [syn:
     {dark}, {darkness}]
   5: having a dark or somber color [ant: {lightness}]
   6: a swarthy complexion [syn: {darkness}, {duskiness},
     {swarthiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top