ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daring

D EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daring-, *daring*, dar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daring(adj) กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
daring(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
daringly(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave, bold

English-Thai: Nontri Dictionary
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daringFlight across the continent was still a daring venture.
daringHe says daring things.
daringI can hardly hold my own against his daring.
daringIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจหาญ(v) bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า, Ant. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด, Example: ผมไม่อาจหาญสู้กับเขาหรอก, Thai Definition: กล้ากระทำ
ผาดโผน(adv) adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai Definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
ใจถึง(adj) daring, See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เราต้องคอยต่อไปจนกว่าจะมีคนใจถึงเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
อหังการ(n) arrogance, See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai Definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กล้าแกร่ง(adj) bold, See also: daring, brave, valiant, Syn. กล้าแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เขามุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่กล้าแกร่งและทระนง
กล้า(adj) bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญ, หาญกล้า, Ant. อ่อนแอ, ขลาด, Example: ความร่วมมือเกิดได้จากการที่ผู้นำส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น การทำเช่นนี้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กำแหง[kamhaēng] (adj) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty  FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ยิ่งว่ายิ่งยุ[ying wā ying yu] (v, exp) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive

CMU English Pronouncing Dictionary
DARING D EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daring (v) dˈɛəʳrɪŋ (d e@1 r i ng)
daringly (a) dˈɛəʳrɪŋliː (d e@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆大[dǎn dà, ㄉㄢˇ ㄉㄚˋ, / ] daring, #26,913 [Add to Longdo]
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, / ] daring vanguard; pioneer; leading figure, #48,888 [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, hao3 han4 dang1, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hǎo hàn dāng, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagestück {n}daring deed [Add to Longdo]
Wagnis {n}daring feat; daring exploit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
ソルダリング;ソルダーリング[sorudaringu ; soruda-ringu] (n) soldering [Add to Longdo]
ボリュームレンダリング[boryu-murendaringu] (n) {comp} volume rendering [Add to Longdo]
マネーローンダリング[mane-ro-ndaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
マネーロンダリング[mane-rondaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
レンダリング[rendaringu] (n) {comp} rendering [Add to Longdo]
ローンダリング[ro-ndaringu] (n,vs) laundering (e.g. of money) [Add to Longdo]
ロンダリング[rondaringu] (n) laundering [Add to Longdo]
敢為[かんい, kan'i] (n) daring [Add to Longdo]
豪快奔放[ごうかいほんぽう, goukaihonpou] (n,adj-na) big-hearted and free-spirited; daring and uninhibited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daring
   adj 1: disposed to venture or take risks; "audacious visions of
       the total conquest of space"; "an audacious
       interpretation of two Jacobean dramas"; "the most daring
       of contemporary fiction writers"; "a venturesome
       investor"; "a venturous spirit" [syn: {audacious},
       {daring}, {venturesome}, {venturous}]
   2: radically new or original; "an avant-garde theater piece"
     [syn: {avant-garde}, {daring}]
   n 1: a challenge to do something dangerous or foolhardy; "he
      could never refuse a dare" [syn: {dare}, {daring}]
   2: the trait of being willing to undertake things that involve
     risk or danger; "the proposal required great boldness"; "the
     plan required great hardiness of heart" [syn: {boldness},
     {daring}, {hardiness}, {hardihood}] [ant: {timidity},
     {timorousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top