ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cypher

S AY1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cypher-, *cypher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cypher(n) ศูนย์, See also: ค่าเป็นศูนย์, Syn. zero, blank, naught
cypher(n) สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. nonentity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cypher(ไซ'เฟอะ) n.,vt.,vi. ดูcipher

English-Thai: Nontri Dictionary
cypher(n) เลขศูนย์,รหัส
cypher(vt) คิดเลข,คำนวณ,เขียนรหัส

CMU English Pronouncing Dictionary
CYPHER S AY1 F ER0
CYPHERS S AY1 F ER0 Z
CYPHERT S AY1 F ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cypher (v) sˈaɪfər (s ai1 f @ r)
cyphers (v) sˈaɪfəz (s ai1 f @ z)
cyphered (v) sˈaɪfəd (s ai1 f @ d)
cyphering (v) sˈaɪfərɪŋ (s ai1 f @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] (n) {comp} encrypted mail; cyphermail [Add to Longdo]
理解不能[りかいふのう, rikaifunou] (adj-na) impossible to understand; impossible to decypher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cypher
   n 1: a mathematical element that when added to another number
      yields the same number [syn: {zero}, {0}, {nought},
      {cipher}, {cypher}]
   2: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
     ever seen before"; "reduced to nil all the work we had done";
     "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for naught";
     "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing}, {nil}, {nix},
     {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher}, {goose egg},
     {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]
   3: a person of no influence [syn: {cipher}, {cypher}, {nobody},
     {nonentity}]
   4: a secret method of writing [syn: {cipher}, {cypher},
     {cryptograph}, {secret code}]
   5: a message written in a secret code [syn: {cipher}, {cypher}]
   v 1: convert ordinary language into code; "We should encode the
      message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
      {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]
   2: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top