ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cynic

S IH1 N IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cynic-, *cynic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cynic(n) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical, Ant. optimistic -Conf. sceptical
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism

English-Thai: Nontri Dictionary
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynic(n) ผู้ถากถาง,ผู้เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cynicซีนิก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cynic spasm; risus caninus; risus sardonicusอาการยิ้มแสยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cynicismลัทธิซีนิก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cynicismคติหยามโลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cynicHe always makes cynical remarks to me.
cynicHe smiled a cynical smile at me.
cynicI resent your cynical remarks.
cynicShe is very cynical about life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุทรรศนนิยม(n) pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด
ทุนิยม(n) pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุทรรศนนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด

CMU English Pronouncing Dictionary
CYNIC S IH1 N IH0 K
CYNICS S IH1 N IH0 K S
CYNICAL S IH1 N IH0 K AH0 L
CYNICISM S IH1 N IH0 S IH2 Z AH0 M
CYNICALLY S IH1 N IH0 K AH0 L IY0
CYNICALLY S IH1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cynic (n) sˈɪnɪk (s i1 n i k)
cynics (n) sˈɪnɪks (s i1 n i k s)
cynical (j) sˈɪnɪkl (s i1 n i k l)
cynicism (n) sˈɪnɪsɪzəm (s i1 n i s i z @ m)
cynically (a) sˈɪnɪkliː (s i1 n i k l ii)
cynicisms (n) sˈɪnɪsɪzəmz (s i1 n i s i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讥诮[jī qiào, ㄐㄧ ㄑㄧㄠˋ, / ] cynical, #85,599 [Add to Longdo]
犬儒主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zyniker {m}; Zynikerin {f} | Zyniker {pl}cynic | cynics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひがみっぽい[higamippoi] (adj-i) cynical; warped [Add to Longdo]
キニク学派[キニクがくは, kiniku gakuha] (n) Cynic school (of philosophy) [Add to Longdo]
シニカル[shinikaru] (adj-na,n) cynical; (P) [Add to Longdo]
シニシズム[shinishizumu] (n) cynicism [Add to Longdo]
シニック[shinikku] (adj-na) cynic [Add to Longdo]
犬儒[けんじゅ, kenju] (n) cynic [Add to Longdo]
犬儒学派[けんじゅがくは, kenjugakuha] (n) cynic (phil.) [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cynic
   n 1: someone who is critical of the motives of others [syn:
      {cynic}, {faultfinder}]
   2: a member of a group of ancient Greek philosophers who
     advocated the doctrine that virtue is the only good and that
     the essence of virtue is self-control

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top