ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutting

K AH1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutting-, *cutting*, cutt
English-Thai: Longdo Dictionary
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutting(n) การตัดต่อ
cutting(n) กิ่งตอน
cutting(adj) ที่ทำให้เสียความรู้สึก, Syn. sarcastic
cutting(n) บทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. clipping
cutting(adj) หนาวเหน็บ, Syn. chilling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
press cuttingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cutting๑. การตัดชำ๒. ส่วนตัดชำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutting blowpipeคันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ blowpipe ๒] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting compound; rubbing compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cutting electrodeอิเล็กโทรดตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting head; cutterหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting machineเครื่องตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting oxygenออกซิเจนตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cutting oxygen boreรูออกซิเจนตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cuttingการตัดไม้ [สิ่งแวดล้อม]
Cuttingการตัด,การหั่นเป็นชิ้นบางๆ [การแพทย์]
Cutting and Chewing Typeแบบกัดและเคี้ยว [การแพทย์]
Cutting machineเครื่องตัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting Tools, High Speedเครื่องมือสำหรับตัดที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Cutting Typeปากแบบกัด [การแพทย์]
Cuttingsหินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะตัดเป็นเศษหินเล็กๆ, หินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะตัดเป็นเศษหินเล็กๆ และถูกพาขึ้นมาจากหลุมเจาะ ซึ่งจะปนเปื้อนด้วยน้ำมันที่ใช้เป็นตัวหล่อลื่นการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuttingA big canoe was cutting through the water.
cuttingBanks are cutting lending to industrial borrowers.
cuttingChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
cuttingCutting school is the first stage of delinquency.
cuttingHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
cuttingI'm cutting down on sweets.
cuttingI'm very much in favor of cutting taxes.
cuttingIn about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.
cuttingInside it were cuttings from newspapers and magazines.
cuttingIt bears fruit, but it seems it may even set root from cuttings?
cuttingMy daughter is cutting her permanent teeth.
cuttingOne hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถาง(n) clearness, See also: cutting, mowing, Syn. การดาย, การตัด, Example: การถางสวนชาวบ้านจะไหว้วานขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยกันซึ่งเรียกว่า ลงแขก, Thai Definition: การใช้มีด เป็นต้น ฟันให้เตียน เช่น การถางหญ้า การถางป่า
คม(n) sharp edge (of a knife), See also: cutting edge, Syn. คมมีด, Example: คนร้ายถือมีดเอาคมออกข้างนอก, Thai Definition: ส่วนที่บางจนสามารถบาดได้
การควั่น(n) cutting into rings, Example: การควั่นอ้อยเป็นงานที่ฉันถนัดที่สุด
การเฉือน(n) cutting, See also: chopping, slicing off, Syn. การเชือด, การหั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[cham] (v) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root  FR: affier (vx)
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
คีมจับ[khīm jap] (n, exp) EN: combination cutting pliers
คีมตัด[khīm tat] (n, exp) EN: combination cutting pliers  FR: pince coupante [f]
คม[khom] (n) EN: cutting edge ; sharp edge  FR: tranchant [m] ; côté tranchant [m]
นโยบายประหยัด[nayōbāi prayat] (n, exp) EN: cost-cutting policy
ทิ่มแทง[thimthaēng] (adj) EN: cutting ; sarcastic ; caustic
ตอน[tøn] (v) EN: cut off ; clip ; make a cutting by air layering

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTTING K AH1 T IH0 NG
CUTTINGS K AH1 T IH0 NG Z
CUTTING-EDGE K AH1 T IH0 NG EH2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutting (v) kˈʌtɪŋ (k uh1 t i ng)
cuttings (n) kˈʌtɪŋz (k uh1 t i ng z)
cutting-room (n) kˈʌtɪŋ-ruːm (k uh1 t i ng - r uu m)
cutting-rooms (n) kˈʌtɪŋ-ruːmz (k uh1 t i ng - r uu m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschneidedraht {m}cutting wire; cut-off wire [Add to Longdo]
Fräsbahn {f} [techn.]cutting lane; cutting path [Add to Longdo]
Schermesser {m}cutting blade [Add to Longdo]
Schneidauflage {f}cutting support [Add to Longdo]
Schneidbrenner {m} | Schneidbrenner {pl}cutting torch; blowtorch; flame cutter | cutting torches [Add to Longdo]
Schneidbrennerspitze {f}; Schneidbrennerdüse {f}cutting tip [Add to Longdo]
Schneide {f}cutting edge [Add to Longdo]
Schneidematte {f}cutting mat [Add to Longdo]
Schneideöl {n}cutting compound [Add to Longdo]
Schneidewerkzeug {n} | Schneidewerkzeuge {pl}cutting tool | cutting tools [Add to Longdo]
Schneidstoffe {pl}cutting materials [Add to Longdo]
Schnittgeschwindigkeit {f}cutting speed [Add to Longdo]
Schnittwinkel {m}cutting angle [Add to Longdo]
Trennscheibe {f}; Schleifscheibe {f}cutting disc [Add to Longdo]
Zerspankraft {f} | Zerspankräfte {pl}cutting force | cutting forces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ずばっと[zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
アーク切断[アークせつだん, a-ku setsudan] (n) arc cutting [Add to Longdo]
カッティング[katteingu] (n,vs) cutting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutting
   adj 1: (of speech) harsh or hurtful in tone or character;
       "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
       [syn: {cutting}, {edged}, {stinging}]
   2: unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North
     Atlantic" [syn: {bleak}, {cutting}, {raw}]
   3: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]
   n 1: the activity of selecting the scenes to be shown and
      putting them together to create a film [syn: {film
      editing}, {cutting}]
   2: a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant
     to propagate a new plant through rooting or grafting [syn:
     {cutting}, {slip}]
   3: the act of cutting something into parts; "his cuts were
     skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess"
     [syn: {cut}, {cutting}]
   4: a piece cut off from the main part of something
   5: an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched
     through piles of letters and clippings" [syn: {clipping},
     {newspaper clipping}, {press clipping}, {cutting}, {press
     cutting}]
   6: removing parts from hard material to create a desired pattern
     or shape [syn: {carving}, {cutting}]
   7: the division of a deck of cards before dealing; "he insisted
     that we give him the last cut before every deal"; "the
     cutting of the cards soon became a ritual" [syn: {cut},
     {cutting}]
   8: the act of penetrating or opening open with a sharp edge;
     "his cut in the lining revealed the hidden jewels" [syn:
     {cut}, {cutting}]
   9: the act of diluting something; "the cutting of whiskey with
     water"; "the thinning of paint with turpentine" [syn:
     {cutting}, {thinning}]
   10: the act of shortening something by chopping off the ends;
     "the barber gave him a good cut" [syn: {cut}, {cutting},
     {cutting off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top