ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cute

K Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cute-, *cute*
English-Thai: Longdo Dictionary
acute stroke(n, phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cute(adj) เฉลียวฉลาด, Syn. clever, sharp, shrewd
cute(adj) น่ารัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty, Ant. ugly
cutey(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์ -pl. cuteys
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense, Ant. dull, mild
acute attackอาการเฉียบพลัน
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น compile ออกเป็นภาษาเครื่อง machine language แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue, sue

English-Thai: Nontri Dictionary
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuteAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
cuteAs cute as a button.
cuteBoth of them are very cute.
cuteBut Little Red Riding Hood is cute and can scream hysterically, so everyone believed her story.
cuteHis little sister is very cute, isn't she?
cuteHow cute!
cuteI know that she is cute.
cuteI love whatever is cute.
cuteI remember him as a cute, bright little boy.
cuteIsn't Yukimasa so cute?
cuteI thought our boss was stubborn as a mule but actually he has his cute side.
cuteLook at the cute little baby sleeping in the cradle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรามชม(n) beautiful woman, See also: cute girl, beautiful girl, young and admirable girl, Syn. หญิงงาม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท, ผู้หญิง, Example: ทรามชมของเขาหน้าตาน่ารัก จิ้มลิ้ม, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
น่าเกลียดน่าชัง(adj) cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่ารักน่าชัง(adj) cute, See also: pretty, lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน
ตาหวาน(adj) beautiful (eyes), See also: cute (eyes), Syn. ตาเยิ้ม, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนตาหวาน ดูมีเสน่ห์มาก, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: ตาที่มีลักษณะน่ารักน่าเอ็นดู, ตาที่แสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
บานทะโรค[bāntharōk] (n) EN: acute hemorrhoids
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[chon kan] (v) EN: collide ; bump into  FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTE K Y UW1 T
CUTER K Y UW1 T ER0
CUTEST K Y UW1 T IH0 S T
CUTESY K Y UW1 T S IY0
CUTENESS K Y UW1 T N AH0 S
CUTESINESS K Y UW1 T S IY2 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cute (j) kjˈuːt (k y uu1 t)
cuter (j) kjˈuːtər (k y uu1 t @ r)
cutely (a) kjˈuːtliː (k y uu1 t l ii)
cutest (j) kjˈuːtɪst (k y uu1 t i s t)
cuteness (n) kjˈuːtnəs (k y uu1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逗人喜爱[dòu rén xǐ ài, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧˇ ㄞˋ, / ] cute [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hübsch; reizend; nett; niedlich; süß {adj} | hübscher; reizender; netter; niedlicher; süßer | am hübschsten; am reizendsten; am nettesten; am niedlichsten; am süßestencute | cuter | cutest [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cute(n) น่ารัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
かっこかわいい;カッコカワイイ[kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たん[tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
アクサン[akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサンテギュ[akusantegyu] (n) "acute" accent (fre [Add to Longdo]
エグゼキュート[eguzekyu-to] (n) {comp} execute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cute
   adj 1: attractive especially by means of smallness or prettiness
       or quaintness; "a cute kid with pigtails"; "a cute little
       apartment"; "cunning kittens"; "a cunning baby" [syn:
       {cunning}, {cute}]
   2: obviously contrived to charm; "an insufferably precious
     performance"; "a child with intolerably cute mannerisms"
     [syn: {cute}, {precious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top