ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

customary

K AH1 S T AH0 M EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -customary-, *customary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
customary(adj) เป็นธรรมเนียม
customary(adj) เป็นปรกติวิสัย, Syn. usual, habitual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary marriageการสมรสตามประเพณี [ดู common law marriage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
customary strandingsการเกยตื้นที่แหล่งประจำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
Customary law, Internationalกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
customary documentaryเอกสารประกอบ
customary law(n) กฎหมายจารีตประเพณี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
customaryIn Japan it is not customary to tip for good service.
customaryIn particular it is customary for actual examples of use of the harmonic mean generally cover "average speed," and explain no further than that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดั้งเดิม(adj) traditional, See also: customary, original, primary, former, Syn. แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก, Example: การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
กลายเป็นนิสัย[klāi pen nisai] (v, exp) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary
กฎหมายจารีตประเพณี[kotmāi jārītpraphēnī] (n, exp) EN: customary law  FR: droit coutumier [m]
พิธีรีตอง[phithīrītøng] (n) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss  FR: cérémonie [f]
ธารณะ[thārana] (adj) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSTOMARY K AH1 S T AH0 M EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
customary (j) kˈʌstəməriː (k uh1 s t @ m @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] customary, #15,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce [Add to Longdo]
ortsüblichcustomary in a place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣行[かんこう, kankou] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event; (P) [Add to Longdo]
慣習国際法[かんしゅうこくさいほう, kanshuukokusaihou] (n) customary international law [Add to Longdo]
慣習法[かんしゅうほう, kanshuuhou] (n) (1) common law; (2) customary law (in international law) [Add to Longdo]
慣用[かんよう, kanyou] (n,vs,adj-no) common; customary [Add to Longdo]
慣用読み[かんようよみ, kanyouyomi] (n) reading of a word or kanji using its customary pronunciation (which is not necessarily correct) [Add to Longdo]
慣例的[かんれいてき, kanreiteki] (adj-na) typical; customary [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary [Add to Longdo]
習わし;慣わし[ならわし, narawashi] (n,adj-no) customary practice; customary practise; habit; traditional event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 customary
   adj 1: in accordance with convention or custom; "sealed the deal
       with the customary handshake"
   2: commonly used or practiced; usual; "his accustomed
     thoroughness"; "took his customary morning walk"; "his
     habitual comment"; "with her wonted candor" [syn:
     {accustomed}, {customary}, {habitual}, {wonted(a)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top