ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curved

K ER1 V D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curved-, *curved*, curv, curve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curved(adj) ซึ่งโค้ง, See also: ที่มีรูปร่างโค้งงอ, Syn. rounded

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curvedThe ball slightly curved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่น(adj) bent, See also: curved, Syn. โค้ง, Example: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อลำตัวและแขนขาของผู้ป่วยทำให้มีอาการชักแบบหลังแอ่นโดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
โค้ง(adj) curved, See also: bowed, bent, Syn. งอ, Ant. ตรง, Example: สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ชม เช่น การใช้เส้นคดโค้งหรืออ่อนช้อย, Thai Definition: ลักษณะของเส้นหรือสิ่งที่มีรูปอย่างส่วนหนึ่งของวงกลมอย่างส่วนหนึ่งของวงกลม
ก้านตอง(n) curved strips of wood nailed to the insides of small boats, See also: round sideboard of a boat or ship, Thai Definition: ไม้ขนาบข้างเรือรูปกลมๆ คล้ายทารกกล้วย
เหล็กดัด(n) curved steel, Example: บ้านของเขาติดเหล็กดัดทั้งหลังกันพวกหัวขโมย
โก่ง(adj) arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
โกงโก้(adv) bent, See also: curved, Syn. กงโก้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
โค้ง[khōng] (adj) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous  FR: courbé ; arrondi
โกง[kōng] (adj) EN: bent ; crooked ; curved  FR: courbé ; incurvé
เหล็กดัด[lek dat] (n, exp) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces
มน[mon] (adj) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous  FR: arrondi
งุ้ม[ngum] (adj) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward

CMU English Pronouncing Dictionary
CURVED K ER1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curved (v) kˈɜːʳvd (k @@1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] curved surface; surface, #38,174 [Add to Longdo]
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] curved; meandering; zigzagging, #50,660 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] curved wood graver, #130,123 [Add to Longdo]
卷刃[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, ] curved blade [Add to Longdo]
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] curved space [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenstück {n}curved section [Add to Longdo]
Kurvenzug {m}; gekrümmte Linie {f}; Kurve {f}curved line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) [Add to Longdo]
鎌槍[かまやり, kamayari] (n) type of spear with curved cross-blades [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲管[きょくかん, kyokukan] (n) siphon; curved pipe [Add to Longdo]
曲刀[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade [Add to Longdo]
曲面[きょくめん, kyokumen] (n) curved surface [Add to Longdo]
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure [Add to Longdo]
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curved
   adj 1: having or marked by a curve or smoothly rounded bend;
       "the curved tusks of a walrus"; "his curved lips
       suggested a smile but his eyes were hard" [syn: {curved},
       {curving}] [ant: {straight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top