ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curtsy

K ER1 T S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtsy-, *curtsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtsy(n) การถอนสายบัว, Syn. curtsey
curtsy(vi) ถอนสายบัว, Syn. curtsey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtsy(เคอร์ท'ซี) n. การถอนสายบัว vi. ถอนสายบัว

English-Thai: Nontri Dictionary
curtsy(n) การถอนสายบัว
curtsy(vi) ถอนสายบัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If she is there with Prince, you need to curtsy to her.ถ้าเธออยู่กับเจ้าชาย นายจะต้องคำนับเธอ The Princesses and the Frog (2011)
If you get engaged to Louis, then she curtsy only if she not there with sovereign, but if she there with her Prince and you there with yours,ดังนั้น เธอคำนับเฉพาะ ถ้าเธอไม่อยู่กับราชวงศ์ แต่ถ้าเธออยู่กับเจ้าชายของเธอ และคุณอยู่กับของคุณ The Princesses and the Frog (2011)
That's the worst curtsy I've ever seen.ภูติน้อยจุดไฟเผาแม่น้ำ Blackwater (2012)
I am sorry, I didn't, I didn't a curtsy will be fine.โอ้.. ผมขอโทษ ผมลืมไปว่า.. -จะถอนสายบัวก็ได้นะครับ Me Before You (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนสายบัว(v) curtsy, See also: curtsy, bow, Example: เธอย่อตัวถอนสายบัวขณะเจ้านายเสด็จผ่าน, Thai Definition: ถวายคำนับแบบผู้หญิง เป็นการแสดงความเคารพของสตรีต่อเจ้านายชั้นสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถวาย[kān thawāi] (n) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering  FR: offrande [f]
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer

CMU English Pronouncing Dictionary
CURTSY K ER1 T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtsy (v) kˈɜːʳtsiː (k @@1 t s ii)
curtsying (v) kˈɜːʳtsɪɪŋ (k @@1 t s i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knicks {m} | Knickse {pl}curtsy | curtsies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curtsy
   n 1: bending the knees; a gesture of respect made by women [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]
   v 1: bend the knees in a gesture of respectful greeting [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]
   2: make a curtsy; usually done only by girls and women; as a
     sign of respect; "She curtsied when she shook the Queen's
     hand" [syn: {curtsy}, {bob}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top