ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cursory

K ER1 S ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cursory-, *cursory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursory(adj) ที่รวดเร็วมาก, Syn. superficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory

English-Thai: Nontri Dictionary
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวก[lūak] (adj) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough  FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[lūak-lūak] (adj) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough  FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
มองเผิน ๆ[møng phoēn-phoēn] (adv) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination
เผิน[phoēn] (adj) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory
พอเป็นพิธี[phø pen phithī] (x) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake

CMU English Pronouncing Dictionary
CURSORY K ER1 S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cursory (j) kˈɜːʳsəriː (k @@1 s @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り一遍[とおりいっぺん, tooriippen] (adj-na,n,adj-no) perfunctory; casual; cursory; superficial; conventional [Add to Longdo]
瞥見[べっけん, bekken] (n,vs) glance; glimpse; cursory view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cursory
   adj 1: hasty and without attention to detail; not thorough; "a
       casual (or cursory) inspection failed to reveal the
       house's structural flaws"; "a passing glance";
       "perfunctory courtesy" [syn: {casual}, {cursory},
       {passing(a)}, {perfunctory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top