ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cursed

K ER1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cursed-, *cursed*, curs, curse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursed(adj) ซึ่งถูกสาป, Syn. under a curse
cursed(adj) น่ารำคาญ, See also: น่ารังเกียจ, Syn. hateful, detestable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned, Ant. laudatory
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned

English-Thai: Nontri Dictionary
cursed(adj) ถูกสาป,ถูกแช่ง
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long ago, I was cursed with a mother who aroused the same feelings you felt for yoursนานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง... นานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After being hounded and cursed at for ten years,หลังจากถูกตามล่า ถูกสาปแช่งมานานนับสิบปี, Suspiria (1977)
Do you think every part of yourself is cursed so badly?คิดว่าที่ตนเองถูก สาปมันแย่นักเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
You have cursed my gift!ท่านสาปของขวัญของข้า Mannequin: On the Move (1991)
Only then can the cursed necklace be removed.เพียงแค่นั้น คำสาปก็จะถูกถอนไปเอง Mannequin: On the Move (1991)
Yes, but you have cursed your kingdom for 1,000 years.แล้วท่านก็ได้สาปอาณาจักรของเราไป 1000 ปีด้วย Mannequin: On the Move (1991)
He cursed you, as I did, for coming into this world.เขาก่นด่าเธอ เหมือนที่ฉันทำ เพราะเธอเกิดมาบนโลกนี้ Wuthering Heights (1992)
Why, why, why was I cursed with such idiot sisters?ทำไม, ทำไม, ทำไมฉันถึง ได้มีน้องสาวโง่เง่าแบบนี้. Hocus Pocus (1993)
That hapless boar should have cursed me instead.นั่นหมูป่าเคราะห์ร้ายควรจะมีการสาปแช่งฉันแทน Princess Mononoke (1997)
Tomoko watched the cursed video.พี่โทโมโกะ ดูวีดีโอต้องคำสาป. Ringu (1998)
O cursed spite, that ever I was born to set it right!กับคำสาปชั่วร้าย บัดนี้ฉันเกิดมาเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง Pola X (1999)
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cursedCursed be he that first invented war.
cursedHe cursed her fate.
cursedHe is cursed with idle sons.
cursedShe cursed him for causing the accident.
cursedShe cursed him for forgetting his promise.
cursedShe cursed loudly.
cursedShe cursed the times.
cursedThe family has been cursed with poor health.
cursedThe thief cursed the police for finding him.
cursedThe witch cursed the poor little girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือบอน(adj) cursed with restless hand, See also: apt to pick up things, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกที่หูกางเกงปล่อยให้เดินลากหางยาวเฟื้อย, Thai Definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัญไร[janrai] (adj) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil  FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
มือบอน[meūbøn] (adj) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish

CMU English Pronouncing Dictionary
CURSED K ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cursed (j) kˈɜːʳsɪd (k @@1 s i d)
cursed (v) kˈɜːʳst (k @@1 s t)
cursedly (a) kˈɜːʳsɪdliː (k @@1 s i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verflucht {adj} | verfluchter | am verfluchtestencursed | more cursed | most cursed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed [Add to Longdo]
田芥;田芥子[たがらし;タガラシ, tagarashi ; tagarashi] (n) (1) (uk) celery-leaved buttercup (Ranunculus sceleratus); cursed buttercup; (2) (See 種漬花) woodland bittercress (Cardamine flexuosa); wavy bittercress [Add to Longdo]
罰当たり;罰当り[ばちあたり, bachiatari] (adj-na,n,adj-no) damned; cursed; accursed [Add to Longdo]
魔剣[まけん, maken] (n) cursed sword [Add to Longdo]
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cursed
   adj 1: deserving a curse; sometimes used as an intensifier;
       "villagers shun the area believing it to be cursed";
       "cursed with four daughter"; "not a cursed drop"; "his
       cursed stupidity"; "I'll be cursed if I can see your
       reasoning" [syn: {cursed}, {curst}] [ant: {blessed},
       {blest}]
   2: in danger of the eternal punishment of Hell; "poor damned
     souls" [syn: {cursed}, {damned}, {doomed}, {unredeemed},
     {unsaved}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top