ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

currently

K ER1 AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -currently-, *currently*, current
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
currently(adv) ในปัจจุบัน, Syn. presently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
currentlyadv. ปัจจุบัน,ในเวลานี้, Syn. presently

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
currentlyI regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.
currentlyThe sun is currently in a period of low activity but even so large sunspots occasionally appear.
currentlyWe are currently looking for individuals who have experience in customer service.
currentlyWe are currently working to restore normal service as soon as possible.
currentlyWe currently have 200 well organized sales office all over Japan.
currentlyWhat's currently hot?
currentlyWood is a disappearing resource in much of Africa, and these stoves burn far less wood than the stoves currently in much use.
currentlyYou cannot enter the museum. It is currently under repair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในปัจจุบันนี้[nai patjuban nī] (adv) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently  FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
ปัจจุบัน[patjuban] (adv) EN: at present ; today ; now ; currently ; at the present moment  FR: à présent ; présentement ; actuellement ; à l'heure actuelle
พร้อม[phrøm] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile  FR: en même temps
ระคนกัน[rakhon kan] (adv) EN: simultaneously ; concurrently
สมัยนี้[samai nī] (adv) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now  FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours

CMU English Pronouncing Dictionary
CURRENTLY K ER1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
currently (a) kˈʌrəntliː (k uh1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] currently existing; currently available, #2,380 [Add to Longdo]
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong, #33,084 [Add to Longdo]
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, / ] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイブーム[maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently [Add to Longdo]
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
現用[げんよう, genyou] (n) currently used [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
受付中(P);受け付け中;受付け中[うけつけちゅう, uketsukechuu] (adv) currently accepting (applications, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 currently
   adv 1: at this time or period; now; "he is presently our
       ambassador to the United Nations"; "currently they live
       in Connecticut" [syn: {presently}, {currently}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top