ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

current

K ER1 AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -current-, *current*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
current(n) กระแสเงิน
current(n) กระแสน้ำ, See also: กระแสลม, Syn. flow
current(adj) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน, See also: ซึ่งเกิดขึ้นอยู่, Syn. modern
current(n) แนวโน้ม, Syn. tendency
current(adj) เป็นที่ยอมรับ
current(n) อัตราการไหลของกระแสไฟ
currently(adv) ในปัจจุบัน, Syn. presently
current account(n) บัญชีเดินสะพัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
current accountn. บัญชีกระแสรายวัน
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
currentlyadv. ปัจจุบัน,ในเวลานี้, Syn. presently
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent, compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
countercurrent(เคาเทอเคอ'เรินทฺ) n. กระแสทวน,กระแสย้อนทิศทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
current(adj ประจำวัน, ทั่วๆ) ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
current(n) กระแส,ความเห็น,กระแสน้ำ,กระแสลม
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
current decayการเสื่อมกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
current expenseค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
current instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งปัจจุบัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
current marriageการสมรสครั้งปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
current population statisticsสถิติประชากรปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
current regulatorตัวคุมค่ากระแส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
current school statisticsสถิติโรงเรียนปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
current tax paymentการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
current-off timeเวลาปลอดกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currentกระแส,วงจร [การแพทย์]
Current Accountบัญชีเดินสะพัด, Example: บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Current accountบัญชีเดินสะพัด [การบัญชี]
Current assetสินทรัพย์หมุนเวียน [การบัญชี]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย, Example:

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current Awareness Serviceบริการข่าวสารทันสมัย [การแพทย์]
Current awareness servicesบริการข่าวสารทันสมัย [TU Subject Heading]
Current costราคาต้นทุนในปัจจุบัน [การบัญชี]
Current Dataผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดเดียวกันครั้งปัจจุบัน [การแพทย์]
Current fileแฟ้มปัจจุบัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
current assets(n) สินทรัพย์หมุนเวียน
current events(n) เหตุการณ์ปัจจุบัน, ข่าว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No current runs through the wires.ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านลวดหนามนี้อีกแล้ว Night and Fog (1956)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
These excess currents are our dreams and delusions.กระแสที่มากเกินนี้คือความฝันและประสาทหลอนของเรา Return to Oz (1985)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
That's Chong Li, the current champ.นั่นเป็นช่องลี่แชมป์ปัจจุบัน Bloodsport (1988)
I assume that you're out of touch with the current states of the war.ผมว่าคุณอาจไม่ได้ติดตามNข่าวสถานการณ์สงครามนี้สักเท่าไร Rambo III (1988)
We have all the latest videocassettes, the current magazines.เรามีวีดีโอชุดล่าสุด และหนังสือ Junior (1994)
They knew the currents far out at sea?พวกผู้ใหญ่รู้ว่าน้ำทะเลจะขึ้นรึ Rapa Nui (1994)
You know the cliffs - And currents better than anyone. - Do I?ท่านรู้จักหน้าผาและกระแสน้ำดีกว่าใครๆ Rapa Nui (1994)
Divorced twice. Current wife's Justine.หย่า 2 หน เมียปัจจุบันชื่อจัสตีน Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
currentAn electric current can generate magnetism.
currentAn old belief is sometimes still widely current.
currentAs the river become broader, the current moved slowly.
currentA warm current runs off the coast of Shikoku.
currentDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
currentDrive into the raging current of time.
currentEveryone of us will have to accept the current of the times.
currentFinancial reforms may ameliorate the current economic difficulties..
currentHas a change in ocean currents occurred?
currentHe is trying to keep up with the current of the times.
currentHonesty doesn't pay under the current tax system.
currentI'm quitting my current job as of the end of the month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสรายวัน(n) current account, Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด, Example: ธุรกิจของเขาใช้เงินหมุนเวียนจากบัญชีกระแสรายวัน, Thai Definition: การฝากเงินธนาคาร ที่ฝากและถอนได้ทุกวันที่เปิดทำการ
ล่าสุด(adj) latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ฝากเผื่อเรียก(n) current deposit, Example: เราน่าจะนำเงินก้อนนี้ไปฝากประจำประเภทฝากเผื่อเรียกจะดีที่สุด, Thai Definition: ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้
สายน้ำ(n) current, See also: stream, tide, undertow, course, Example: เกาะแก่งของแต่ละสายน้ำไม่อำนวยต่อการสัญจรขนส่งสินค้า, Count Unit: สาย, Thai Definition: กระแสน้ำที่ไหลเห็นเป็นสายยาวไป
อุทกธาร(n) current, See also: tide, flow, Syn. อุทุกธาร, สายน้ำ, ท่อน้ำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระแส(n) current, See also: stream of water, tide, flow, Syn. กระแสน้ำ, สายน้ำ, Example: มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านชายฝั่งทะเลแถบอเมริกาใต้, Count Unit: สาย, Thai Definition: น้ำหรือลมที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย
กระแสน้ำ(n) current, See also: tide, stream, course, flow, Syn. สายน้ำ, Example: ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่บังคับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็นได้, Count Unit: กระแส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
เดินสะพัด[doēnsaphat] (v) EN: circulate ; be current
ดุลบัญชีเดินสะพัด[dun banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: balance on current account
ไฟฟ้า[faifā] (n) EN: electricity ; electric current  FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแส[faifā krasaē] (n, exp) EN: electric current  FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแสสลับ[faifā krasaē salap] (n, exp) EN: alternating current ; A.C.  FR: courant alternatif [m]
ไฟฟ้ากระแสตรง[faifā krasaē trong] (n, exp) EN: direct current ; D.C.
ไฟสลับ[fai salap] (n, exp) EN: alternating current  FR: courant alternatif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURRENT K ER1 AH0 N T
CURRENT K ER1 N T
CURRENTS K ER1 AH0 N T S
CURRENT'S K ER1 AH0 N T S
CURRENTLY K ER1 AH0 N T L IY0
CURRENT(2) K AA1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
current (n) kˈʌrənt (k uh1 r @ n t)
currents (n) kˈʌrənts (k uh1 r @ n t s)
currently (a) kˈʌrəntliː (k uh1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当前[dāng qián, ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] current; today's; modern; present; to be facing (us), #1,422 [Add to Longdo]
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] currently existing; currently available, #2,380 [Add to Longdo]
本届[běn jiè, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] current; this year, #3,508 [Add to Longdo]
现状[xiàn zhuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] current situation, #3,578 [Add to Longdo]
当今[dāng jīn, ㄉㄤ ㄐㄧㄣ, / ] current; present; now; nowadays, #4,978 [Add to Longdo]
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union, #7,406 [Add to Longdo]
风尚[fēng shàng, ㄈㄥ ㄕㄤˋ, / ] current custom; current way of doing things, #12,218 [Add to Longdo]
现时[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] current, #17,671 [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] current trends; the present situation; how things are going, #18,537 [Add to Longdo]
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong, #33,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service [Add to Longdo]
Girokonto {n} | Girokonten {pl}current account; checking account [Am.] | current accounts; checking accounts [Add to Longdo]
Kriechstrommessung {f}current leak measurement [Add to Longdo]
Leistungsbilanz {f}current account [Add to Longdo]
Leistungsbilanz {f}current account balance [Am.] [Add to Longdo]
Leistungsbilanz {f} (einer Firma)current balance including investments [Add to Longdo]
Messflügel {m}current meter [Add to Longdo]
Schaltungstechnik {f} (stromliefernd)current sourcing logic [Add to Longdo]
Schaltungstechnik {f} (stromziehend)current sinking logic [Add to Longdo]
Strömung {f}; Strom {m}; Lauf {m} | Strömungen {pl}current | currents [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m} | Stromabnehmer {pl}current collector | current collectors [Add to Longdo]
Stromabnehmerbügel {m}current collector bracket [Add to Longdo]
Stromabnehmerwagen {m}current collector trolley [Add to Longdo]
Stromanschluss {m}current sink [Add to Longdo]
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレント[karento] (n) current [Add to Longdo]
カレントイングリッシュ[karentoingurisshu] (n) current English [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[karentodeirekutori] (n) {comp} current directory [Add to Longdo]
カレントトピックス[karentotopikkusu] (n) current topics [Add to Longdo]
カレントトランザクション[karentotoranzakushon] (n) {comp} current transaction [Add to Longdo]
カレントドライブ[karentodoraibu] (n) {comp} current drive [Add to Longdo]
カレントドレイン[karentodorein] (n) {comp} current drain [Add to Longdo]
カレントニュース[karentonyu-su] (n) current news [Add to Longdo]
カレントプライス[karentopuraisu] (n) current price [Add to Longdo]
カレントループ[karentoru-pu] (n) {comp} current loop; current-loop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
現位置[げんいち, gen'ichi] current position [Add to Longdo]
現割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position [Add to Longdo]
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
現在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] current record [Add to Longdo]
現在行番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 current
   adj 1: occurring in or belonging to the present time; "current
       events"; "the current topic"; "current negotiations";
       "current psychoanalytic theories"; "the ship's current
       position" [ant: {noncurrent}]
   n 1: a flow of electricity through a conductor; "the current was
      measured in amperes" [syn: {current}, {electric current}]
   2: a steady flow of a fluid (usually from natural causes); "the
     raft floated downstream on the current"; "he felt a stream of
     air"; "the hose ejected a stream of water" [syn: {current},
     {stream}]
   3: dominant course (suggestive of running water) of successive
     events or ideas; "two streams of development run through
     American history"; "stream of consciousness"; "the flow of
     thought"; "the current of history" [syn: {stream}, {flow},
     {current}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top