ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curiously

K Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curiously-, *curiously*, curious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curiously(adv) แปลก, Syn. oddly, unusually
curiously(adv) อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiringly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curiouslyThe townspeople looked curiously at me.

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIOUSLY K Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curiously (a) kjˈuəʳrɪəʳsliː (k y u@1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange [Add to Longdo]
物珍しげに[ものめずらしげに, monomezurashigeni] (adv) with curious eyes; curiously [Add to Longdo]
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely [Add to Longdo]
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curiously
   adv 1: in a manner differing from the usual or expected; "had a
       curiously husky voice"; "he's behaving rather peculiarly"
       [syn: {curiously}, {oddly}, {peculiarly}]
   2: with curiosity; "the baby looked around curiously" [syn:
     {curiously}, {inquisitively}, {interrogatively}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top