ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curable

K Y UH1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curable-, *curable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curable(adj) ที่สามารถเยียวยารักษาได้, Syn. treatable, remediable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curable(เคียว'ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาให้หายได้., See also: curability n. ดูcurable
incurable(อินเคียว' ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาไม่หาย. -n. บุคคลที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย., See also: incurability, incurableness n. incurably adv.
procurable(โพรเคียว'ระเบิล) adj. พอจะเอามาได้,หามาได้,นำมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
incurable(adj) แก้ไม่ไหว,รักษาไม่หาย,แก้ไขไม่ได้,ไม่มีทางแก้
procurable(adj) พอจะหามาได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curableหายจากโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but, i mean, that was a curable strain.รอด มันเป็นสายพันธุ์ที่รักษาได้ Amplification (2009)
There's no working through it. It's not a curable thing.ไม่ได้หรอก มันไม่ใช่สิ่งที่จะรักษาได้นะ Something Borrowed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่อาจจะเยียวยาได้[mai āt ja yīoyā dāi] (x) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
รักษาไม่หาย[raksā mai hāi] (adj) FR: incurable ; inguérissable
เยียว[yīo] (v) EN: be curable ; cure ; treat ; aid ; heal ; remedy  FR: guérir
เยียวยา[yīoyā] (v) EN: be curable ; cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend  FR: remédier ; traiter

CMU English Pronouncing Dictionary
CURABLE K Y UH1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curable (j) kjˈuəʳrəbl (k y u@1 r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
業病[ごうびょう, goubyou] (n) incurable disease [Add to Longdo]
膏肓[こうこう;こうもう(ik), koukou ; koumou (ik)] (n) incurable disease [Add to Longdo]
難症[なんしょう, nanshou] (n) incurable illness [Add to Longdo]
難病[なんびょう, nanbyou] (n) incurable disease; (P) [Add to Longdo]
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit [Add to Longdo]
不治の病[ふじのやまい;ふちのやまい, fujinoyamai ; fuchinoyamai] (n) incurable illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curable
   adj 1: curing or healing is possible; "curable diseases" [ant:
       {incurable}]
   2: capable of being hardened by some additive or other agent

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top