ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cupboard

K AH1 B ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cupboard-, *cupboard*, cupboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cupboard(n) ตู้, Syn. closet, cabinet
cupboard love(idm) ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cupboardA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
cupboardAll of the money in the cupboard was stolen.
cupboardEvery family has a skeleton in the cupboard.
cupboardI looked in the cupboard.
cupboard"Is it a cupboard?" Replied Pip.
cupboardIt is not a cupboard, he said in surprise.
cupboardPut the knives and forks back in the cupboard.
cupboardShe folded up the towels and put them away in the cupboard.
cupboardWill you put the dishes away in the cupboard?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตู้[tū] (n) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.)  FR: armoire [f] ; placard [m]
ตู้กับข้าว[tū kapkhāo] (n) EN: cupboard ; food cupboard  FR: garde-manger [f]
ตู้ถ้วยชาม[tū thuay-chām] (n, exp) EN: cupboard  FR: armoire de cuisine [f]
ตู้ยา[tū yā] (n, exp) EN: medicine cupboard  FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUPBOARD K AH1 B ER0 D
CUPBOARDS K AH1 B ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cupboard (n) kˈʌbəd (k uh1 b @ d)
cupboards (n) kˈʌbədz (k uh1 b @ d z)
cupboard-love (n) kˈʌbəd-lʌv (k uh1 b @ d - l uh v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard; cabinet; wardrobe, #5,626 [Add to Longdo]
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, / ] cupboard; cabinet, #17,458 [Add to Longdo]
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard, #75,229 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrank {m} | Schränke {pl} | begehbarer Schrankcupboard | cupboards | closet; walk-in cupboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カップボード[kappubo-do] (n) cupboard [Add to Longdo]
コーナーカップボード[ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]
下駄箱;げた箱[げたばこ, getabako] (n) shoe rack (in genkan); cupboard (for shoes and clogs) [Add to Longdo]
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P) [Add to Longdo]
食器棚[しょっきだな, shokkidana] (n) cupboard; sideboard [Add to Longdo]
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard [Add to Longdo]
鼠入らず[ねずみいらず, nezumiirazu] (n) ratproof cupboard [Add to Longdo]
袋戸[ふくろど, fukurodo] (n) (See 袋棚・2) paper sliding door for the cupboard of a tokonoma [Add to Longdo]
袋戸棚[ふくろとだな, fukurotodana] (n) small cupboard on wall of tokonoma [Add to Longdo]
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cupboard
      n 1: a small room (or recess) or cabinet used for storage space
           [syn: {cupboard}, {closet}]

Are you satisfied with the result?Discussions