ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cumulus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumulus-, *cumulus*, cumulu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cumulusเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulusคิวมูลัส, เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อนมีลักษณะเป็นโดมคล้ายดอกกะหล่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆอัลโตคิวมูลัส[mēk altōkhiūmūlas] (n) EN: altocumulus  FR: altocumulus [m]
เมฆคิวมูลัส[mēk khiūmūlas] (n) EN: cumulus  FR: cumulus [m]
เมฆสเตรโตคิวมูลัส[mēk satrētōkhiūmūlas] (n) EN: stratocumulus  FR: stratocumulus [m]
เมฆเซอโรดิวมูลัส[mēk soērōkhiūmūlas] (n) EN: cirrocumulus  FR: cirrocumulus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumulus (n) kjˈuːmjuləs (k y uu1 m y u l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cumulus; heap cloud, #141,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
鰯雲;いわし雲[いわしぐも, iwashigumo] (n) cirro-cumulus; mackerel sky [Add to Longdo]
巻積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
絹積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
高積雲[こうせきうん, kousekiun] (n) altocumulus clouds [Add to Longdo]
積雲[せきうん, sekiun] (n,adj-no) cumulus clouds [Add to Longdo]
層積雲[そうせきうん, sousekiun] (n) stratocumulus [Add to Longdo]
綿雲[わたぐも, watagumo] (n) (See 積雲) fleecy clouds (esp. cumulus clouds) [Add to Longdo]
鱗雲[うろこぐも, urokogumo] (n) cirrocumulus clouds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cumulus
   n 1: a globular cloud [syn: {cumulus}, {cumulus cloud}]
   2: a collection of objects laid on top of each other [syn:
     {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
     {cumulus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top