ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cry out

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cry out-, *cry out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry out[VT] ร้องตะโกน, Syn. shout, yell, cry
cry out[VI] ร้องตะโกน
cry out[PHRV] ร้องเสียงดัง (เพราะเจ็บปวด, ประหลาดใจฯลฯ), Syn. call out, roar out, shout out
cry out[PHRV] ต้องการอย่างมาก
cry out for[PHRV] กระหาย, See also: โหยหา, ต้องการอย่างมาก, Syn. cry for, cry out
cry out against[PHRV] ไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม Blazing Saddles (1974)
How did she look in that final moment? Did she cry out?ตอนมันกำลังจะตายมันมีสภาพยังไง? Snow White: A Tale of Terror (1997)
This poor mom, who can't do anything for him, other than to cry outside, so that he doesn't hear her.แม่ที่น่าสงสาร ที่ทำอะไรให้ลูกไม่ได้ ก็ร้องไห้อยู่ข้างนอก เพื่อที่ลูกจะไม่ได้ยินเธอร้อง Sad Movie (2005)
All night the baby cries inside the house, and I cry outside...ตลอดทั้งคืน เด็กน้อยร้องไห้ อยู่ในบ้าน และฉันร้องอยู่ข้างนอก Sad Movie (2005)
You can cry out loud here. This place... only I know where it is.เธอร้องไห้ออกมาดังๆก็ได้ ที่นี่ มีเพียงชั้นที่รู้จักว่ามันอยู่ไหน Almost Love (2006)
Will you cry out loud?เธอจะร้องเสียงดังรึเปล่า? Heavenly Forest (2006)
Don't hide your tears from me. Yeah! You can lean on my shoulder and cry out loudอย่าแอบร้องไห้ นายสามารถซบลงที่ไหล่ฉัน และร้องมันออกมา Attack on the Pin-Up Boys (2007)
For all of us who cry out in painสำหรับเราทุกคนที่ต้องร้องไห้เจ็บปวด Mr. Bean's Holiday (2007)
(Just let it out, dad. Cry out loud! )(ร้องออกมาพ่อ ร้องให้ดังหน่อย) Baby and I (2008)
- Don't cry out, Macros.-อย่าร้องไปน่า มาครอส Centurion (2010)
They'll end it quicker if you don't cry out.พวกมันจะฆ่านายเร็วขึ้น ถ้านายไม่ส่งเสียงดัง Centurion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cry outCry out against injustice.
cry outI felt an impulse to cry out loud.
cry outI heard somebody cry out.
cry outThey cry out against the new tax.
cry outYou don't have to cry out. I can hear you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งเสียง[V] cry out, See also: raise one's voice, roar, yell, shout, howl, bawl, Syn. แผดเสียง, Example: เด็กๆ ส่งเสียงไล่ตามหลังอย่างสนุกพร้อมกับผลัดเปลี่ยนกันถือเชือก, Thai definition: ร้องเสียงดัง
ปล่อยโฮ[V] cry out, See also: cry loudly, Syn. ร้องไห้โฮ, Example: เธอทั้งโกรธและอายจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากจะปล่อยโฮเหมือนเด็กๆ, Thai definition: ร้องไห้อย่างดัง
ร้องเรียกร้องหา[V] call, See also: cry out for, shout or yell after, call out
ร้อง[V] cry out, See also: bawl, bellow, shriek, Syn. กรีดร้อง, Example: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail   
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require   FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; ancer un appel
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek   FR: crier ; pousser un cri
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly   FR: crier ; s'écrier

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, ] cry out; shout, #22,868 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cry out
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top