ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crust

K R AH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crust-, *crust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crust(n) ขนมปังป่น
crust(vt) คลุมด้วยเปลือก
crust(vt) ทำให้เป็นเปลือกแข็ง
crust(vi) เป็นเปลือกแข็ง
crust(n) เปลือก, Syn. encrustation, incrustation
crust(n) เปลือกขนมปัง
crust(n) เปลือกโลก, Syn. Earth's crust
crust(n) พฤติกรรมที่หยาบคาย
crust(sl) เงิน
crusty(adj) ที่มีเปลือกนอกกรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
crustaceae(ครัสเท'ซี) n. สัตว์ทะเลประเภท (class) กุ้ง ปู และสัตว์อื่น ๆ ที่มีเปลือกแข็ง., See also: crustacean สมาชิกของCrustaceae
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish, surly, curt
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass
upper crustสังคมชั้นสูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crustเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustเปลือก, สะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crustaceanสัตว์พวกกุ้งกั้งปู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustaceous; crustoseแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crustal abundanceความอุดมเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustal movementsการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustose; crustaceousแข็งเปราะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crustสะเก็ดน้ำเหลือง,หนอง,ขุยสะเก็ด,สะเก็ด [การแพทย์]
Crust Formationสะเก็ด [การแพทย์]
crust of the earthcrust of the earth, เปลือกโลก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crust, Soilแผ่นคราบแข็งหน้าดิน, Example: ชั้นผิวดินบนที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร จนถึง 3 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะแข็งแน่น และเปราะกว่าชั้นที่อยู่ถัดลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Crustaceaครัสเตเซีย [TU Subject Heading]
Crustaceaชั้นครัสตาเซีย [การแพทย์]
crustaceanครัสเตเชียน, สัตว์ในคลาสครัสเตเชีย มีส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน เช่น กุ้งปู เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crustaceansการเปลี่ยนสีผิวของลำตัว [การแพทย์]
crustal movementcrustal movement, การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crustedแห้งเป็นสะเก็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crustThere's a skeleton choking on a crust of bread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรุ(n) crust of soft earth, Example: เขาเอามัดต้นเสม็ดที่ตัดจากในพรุวางพิงไว้กับโคนต้นมะพร้าวในสวน, Count Unit: พรุ, แห่ง, Thai Definition: พื้นดินที่ข้างบนแข็งแต่ข้างล่างเป็นดินโคลน
คราบ(n) crust, Syn. เปลือกนอก, เปลือกหุ้ม, Example: ผมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเนื่องจากได้สลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[fang] (v) EN: insert ; implant  FR: insérer ; implanter ; incruster
ข้าวตัง[khāotang] (n) EN: rice crust
ผิวโลก[phiulōk] (n) EN: Earth's crust ; surface of the earth  FR: croûte terrestre [f]
พรุ[phru] (n) EN: crust of soft earth
เปลือกขนมปัง[pleūak khanompang] (n, exp) EN: bread crust  FR: croûte de pain [f]
เปลือกโลก[pleūak lōk] (n, exp) EN: earth crust  FR: croûte terrestre [f] ; écorce terrestre [f]
สะเก็ด[saket] (n) EN: crust ; scab ; scale  FR: croûte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUST K R AH1 S T
CRUSTS K R AH1 S T S
CRUSTY K R AH1 S T IY0
CRUSTAL K R AH1 S T AH0 L
CRUSTED K R AH1 S T IH0 D
CRUSTACEAN K R AH0 S T EY1 SH AH0 N
CRUSTACEANS K R AH0 S T EY1 SH AH0 N Z
CRUSTACEOUS K R AH0 S T EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crust (v) krˈʌst (k r uh1 s t)
crusts (v) krˈʌsts (k r uh1 s t s)
crusty (j) krˈʌstiː (k r uh1 s t ii)
crusted (v) krˈʌstɪd (k r uh1 s t i d)
crustier (j) krˈʌstɪəʳr (k r uh1 s t i@ r)
crusting (v) krˈʌstɪŋ (k r uh1 s t i ng)
crustiest (j) krˈʌstɪɪst (k r uh1 s t i i s t)
crustacean (n) krˈʌstˈɛɪʃən (k r uh1 s t ei1 sh @ n)
crustaceans (n) krˈʌstˈɛɪʃənz (k r uh1 s t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲壳类[jiǎ qiào lèi, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄌㄟˋ, / ] crustacean, #100,241 [Add to Longdo]
壳幔[ké màn, ㄎㄜˊ ㄇㄢˋ, / ] crust-mantle (geology) [Add to Longdo]
甲壳动物[jiǎ qiào dòng wù, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] crustacean [Add to Longdo]
面包皮[miàn bāo pí, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄆㄧˊ, / ] crust [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kruste {f} | Krusten {pl}crust | crusts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぴかぴ;カピカピ[kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
クラスト[kurasuto] (n) crust [Add to Longdo]
パイ皮[パイがわ, pai gawa] (n) pie crust [Add to Longdo]
パンの耳[パンのみみ, pan nomimi] (n) bread crust [Add to Longdo]
パン耳[パンみみ, pan mimi] (n) (See パンの耳) (bread) crust [Add to Longdo]
マンガンクラスト;マンガン・クラスト[mangankurasuto ; mangan . kurasuto] (n) manganese crust [Add to Longdo]
メロンパン[meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei [Add to Longdo]
横海老;横蝦[よこえび;ヨコエビ, yokoebi ; yokoebi] (n) (uk) gammaridean amphipod (any small, shrimp-like crustacean of suborder Gammaridea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crust
   n 1: the outer layer of the Earth [syn: {crust}, {Earth's
      crust}]
   2: a hard outer layer that covers something [syn: {crust},
     {incrustation}, {encrustation}]
   3: the trait of being rude and impertinent; inclined to take
     liberties [syn: {crust}, {gall}, {impertinence}, {impudence},
     {insolence}, {cheekiness}, {freshness}]
   v 1: form a crust or form into a crust; "The bread crusted in
      the oven"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top