ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crumple

K R AH1 M P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crumple-, *crumple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumple(vt) ทำให้เป็นรอยยับย่น, Syn. wrinkle, crease, fold
crumple(vt) ทำให้พังทลาย, Syn. colapse, fall down
crumple(vi) เป็นรอยยับย่น
crumple(vi) พังทลาย
crumple(n) รอยย่น, Syn. crease, wrinkle
crumple(vi) หงุดหงิดและผิดหวัง, See also: ว้าวุ่น
crumple up(phrv) บดขยี้และบิดเบี้ยว
crumple up(phrv) ล้มลง
crumple up(phrv) ทำหน้าย่น
crumple up(phrv) ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ตกต่ำลง สุขภาพหรือจิตใจ, Syn. curl up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled, wrinkled

English-Thai: Nontri Dictionary
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crumpled Tummy Syndromeผิวหนังท้องย่นและหย่อนยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK. See, what you gotta do is crumple the pages... so you can get the air in there, OK?เอาล่ะ ดูป๋านะ ที่เอ็งต้องทำคือ ตะกุย เข้าใจมั้ย.. 11:14 (2003)
You really think you can kill me before I crumple this, destroy the whole town?นายคิดว่า จะยิงฉันได้ทัน ก่อนที่ฉันจะขยำรูปนี้ แล้วทำลายเมืองทั้งเมืองทิ้งงั้นหรือ Sketchy (2010)
Even if it's only a photo, how can you crumple up another person's face?ถึงแม้จะเป็นแค่รูป นายก็ไม่ควรทำหน้าคนอื่นเป็นรอยแตกอย่างนี้ Episode #1.7 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น(v) wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai Definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยำ[khayam] (v) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple  FR: presser ; écraser
ยับ[yap] (v) EN: be crumpled up
ยับ[yap] (adj) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed  FR: froissé ; plissé
เยิน[yoēn] (adj) EN: crumpled up ; crumpled out
ย่น[yon] (v) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle  FR: rider ; froisser
ยู่[yū] (v) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented  FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUMPLE K R AH1 M P AH0 L
CRUMPLED K R AH1 M P AH0 L D
CRUMPLER K R AH1 M P AH0 L ER0
CRUMPLER K R AH1 M P L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crumple (v) krˈʌmpl (k r uh1 m p l)
crumpled (v) krˈʌmpld (k r uh1 m p l d)
crumples (v) krˈʌmplz (k r uh1 m p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄皱[nòng zhòu, ㄋㄨㄥˋ ㄓㄡˋ, / ] crumple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush [Add to Longdo]
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P) [Add to Longdo]
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward) [Add to Longdo]
皺が寄る[しわがよる, shiwagayoru] (exp,v5r) to crumple; to wrinkle [Add to Longdo]
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled [Add to Longdo]
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crumple
   v 1: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
      "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
      {tumble}, {break down}, {collapse}]
   2: fold or collapse; "His knees buckled" [syn: {buckle},
     {crumple}]
   3: to gather something into small wrinkles or folds; "She
     puckered her lips" [syn: {pucker}, {rumple}, {cockle},
     {crumple}, {knit}]
   4: become wrinkled or crumpled or creased; "This fabric won't
     wrinkle" [syn: {rumple}, {crumple}, {wrinkle}, {crease},
     {crinkle}]

Are you satisfied with the result?Discussions