ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crumble

K R AH1 M B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crumble-, *crumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumble(vi) แตกละเอียด, Syn. disintegrate, fall apart
crumble(vt) ทำให้แตกละเอียด
crumble(vi) พังทลาย, See also: แตกสลาย
crumble(n) เศษเล็กเศษน้อย
crumble up(phrv) บดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง
crumble away(phrv) ขยี้ละเอียด, See also: บด, บี้
crumble away(phrv) ค่อยๆเลิก, See also: ค่อยๆหยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumble(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can´t trust banks, Nick. The entire system could crumble at any second."ระบบความปลอดภัยรวนได้ทุกเมื่อ" Nothing to Lose (1997)
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา Mulan 2: The Final War (2004)
The hidden part, a few crumbles preserved deep inside my body, ...despite these months of starvation.ยังมืเหลือซ่อนไว้อยู่ มีอาหารอีกเล็กน้อย เก็บสงวนไว้ในส่วนลึกของร่างกาย ถึงแม้เดือนนี้ หิวโหยแค่ไหน March of the Penguins (2005)
There are crumbles of biscuits on your hair.เศษขนมติดบนผมเธอแหน่ะ Heavenly Forest (2006)
Well, that's the way the cookie crumbles here in Korea.ดีที่วิธีการที่ คุกกี้ crumbles ที่นี่ในประเทศเกาหลี Balls of Fury (2007)
Forget that everything can crumble in a flash in this field?นี่ถ้าใครมาเห็นข่าวเข้า นายก็รู้ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหน Scandal Makers (2008)
I'm watching the earth crumble before my eyes.ข้ากำลังมองดูโลกที่กำลังแตกสลาย 2012 (2009)
Let you watch your world crumble into nothing!ให้เจ้าได้เห็นโลกของเจ้าพังพินาศไปต่อหน้าต่อตา The Sorcerer's Apprentice (2010)
♪ Will my reputation live, will it crumble and crash? ♪♪ Will my reputation live, will it crumble and crash? Setup (2011)
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage. The Art of Making Art (2011)
He turned the damn thing into a crumble in about two seconds.ซั่มจนพายเละไปหมดในเวลา2วินาที American Reunion (2012)
Wyatt would rather watch his company crumble than sell it to me.ไวแอตต์ค่อนข้างจะด บริษัท ของเขาพังทลายกว่าขายให้ฉัน. Paranoia (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crumbleI guess that's just the way the cookie crumbles.
crumbleThat's the way the cookie crumbles.
crumbleThe building crumbled to pieces three years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาย(v) disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai Definition: สิ้นสภาพไป
พังทลาย(v) crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai Definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังทลาย[phangthalāi] (v) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in  FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
สลาย[salāi] (v) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse  FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
ทลาย[thalāi] (v) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble  FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่มทลาย[thalomthalāi] (v) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down
ยุ่ย[yui = yūi] (v) EN: become soft (due to overcooking) ; break up ; crumble ; disintegrate ; be softhearted

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUMBLE K R AH1 M B AH0 L
CRUMBLED K R AH1 M B AH0 L D
CRUMBLES K R AH1 M B AH0 L Z
CRUMBLEY K R AH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crumble (v) krˈʌmbl (k r uh1 m b l)
crumbled (v) krˈʌmbld (k r uh1 m b l d)
crumbles (v) krˈʌmblz (k r uh1 m b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄碎[nòng suì, ㄋㄨㄥˋ ㄙㄨㄟˋ, ] crumble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
崩れかかる;崩れ掛かる;崩れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object [Add to Longdo]
崩れる[くずれる, kuzureru] (v1,vi) (See 崩壊・1,倒れる・1) to collapse; to crumble; (P) [Add to Longdo]
崩れ去る[くずれさる, kuzuresaru] (v5r) to crumble away; to collapse [Add to Longdo]
崩れ落ちる[くずれおちる, kuzureochiru] (v1,vi) to crumble down; to tumble down; to fall in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crumble
   v 1: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
      "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
      {tumble}, {break down}, {collapse}]
   2: break or fall apart into fragments; "The cookies crumbled";
     "The Sphinx is crumbling" [syn: {crumble}, {fall apart}]
   3: fall into decay or ruin; "The unoccupied house started to
     decay" [syn: {decay}, {crumble}, {dilapidate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top