ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crumb

K R AH1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crumb-, *crumb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crumb(n) คนที่ไร้ค่า (คำสแลง)
crumb(n) จำนวนน้อย
crumb(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumb(n) เศษเล็กเศษน้อย (เช่น เศษขนมปัง), Syn. bit, particle
crumb(vt) หุ้มด้วยเศษเล็กเศษน้อย (อาหาร)
crumbs(sl) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
crumby(adj) ที่มีเศษเล็กเศษน้อย
crumble(vi) แตกละเอียด, Syn. disintegrate, fall apart
crumble(vt) ทำให้แตกละเอียด
crumble(vi) พังทลาย, See also: แตกสลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumbly(ครัม'บลี) adj. ซึ่งแตกง่าย,ซึ่งพังลงหรือสลายตัวได้ง่าย crumbliness n.
crumby(ครัม'บี) adj. เต็มไปด้วยเศษเล็กเศษน้อย,นิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
crumb(n) ไส้ขนมปัง,เศษขนมปัง
crumb(vt) ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumble(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crumb Structureโครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน, Example: โครงสร้างของดินที่อนุภาคดินมาจับตัวกัน เป็นก้อนกลม ๆ และมีความพรุนสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crumbI guess that's just the way the cookie crumbles.
crumbOld traditions are crumbling away.
crumbThat's the way the cookie crumbles.
crumbThe building crumbled to pieces three years ago.
crumbThe fish swam up for crumbs.
crumbWe were watching the bird eat the crumbs; then I sneezed, and he was gone in a flash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาย(v) disintegrate, See also: crumble, break up, break apart, shatter, Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย, ฉลาย, Example: ความเชื่อนี้ได้สลายไปเนื่องจากผลการทดลองไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร, Thai Definition: สิ้นสภาพไป
พังทลาย(v) crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai Definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
เศษอาหาร(n) food scraps, See also: crumb, discarded food, Example: กาฝูงหนึ่งเคยกินเศษอาหารของมนุษย์ เมื่ออาหารน้อยลงผู้คนก็ไม่เหลือเศษไว้ให้กาอีก, Thai Definition: อาหารที่เหลือและไม่ต้องการแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความร่วน(n) friability, See also: crumbling, crispness, Syn. ความซุย, ความร่วนซุย, Ant. ความเหนียว, ความหนืด, Example: ดินที่จะใช้ปลูกต้นไม้ต้องเป็นดินที่มีความร่วนซุย, Thai Definition: ลักษณะเป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย
เศษอาหาร(n) food scraps, See also: crumb, discarded food, Example: กาฝูงหนึ่งเคยกินเศษอาหารของมนุษย์ เมื่ออาหารน้อยลงผู้คนก็ไม่เหลือเศษไว้ให้กาอีก, Thai Definition: อาหารที่เหลือและไม่ต้องการแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังทลาย[phangthalāi] (v) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in  FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ผุ[phu] (adj) EN: decayed ; crumbling ; tumbledown  FR: pourri ; carié
ร่วน[rūan] (adj) EN: loose ; crumbly ; friable  FR: friable ; meuble
สลาย[salāi] (v) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse  FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
ซุย[sui] (adj) EN: loose ; crumbly ; friable ; light  FR: friable
ทลาย[thalāi] (v) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble  FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่มทลาย[thalomthalāi] (v) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down
ยุ่ย[yui = yūi] (v) EN: become soft (due to overcooking) ; break up ; crumble ; disintegrate ; be softhearted

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUMB K R AH1 M
CRUMBS K R AH1 M Z
CRUMBY K R AH1 M B IY0
CRUMBLE K R AH1 M B AH0 L
CRUMBLED K R AH1 M B AH0 L D
CRUMBLES K R AH1 M B AH0 L Z
CRUMBLEY K R AH1 M B L IY0
CRUMBLING K R AH1 M B AH0 L IH0 NG
CRUMBLING K R AH1 M B L IH0 NG
CRUMBAUGH K R AH1 M B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crumb (n) krˈʌm (k r uh1 m)
crumbs (n) krˈʌmz (k r uh1 m z)
crumble (v) krˈʌmbl (k r uh1 m b l)
crumbly (j) krˈʌmbliː (k r uh1 m b l ii)
crumbled (v) krˈʌmbld (k r uh1 m b l d)
crumbles (v) krˈʌmblz (k r uh1 m b l z)
crumblier (j) krˈʌmblɪəʳr (k r uh1 m b l i@ r)
crumbling (v) krˈʌmblɪŋ (k r uh1 m b l i ng)
crumbliest (j) krˈʌmblɪɪst (k r uh1 m b l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] crumbs; filings; worth while, #10,944 [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks, #426,045 [Add to Longdo]
弄碎[nòng suì, ㄋㄨㄥˋ ㄙㄨㄟˋ, ] crumble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ぼくぼく[bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
ぼろっちい;ボロっちい[borocchii ; boro cchii] (adj-i) (sl) (See ぼろい) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
カツレツ[katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried) [Add to Longdo]
パン屑[パンくず, pan kuzu] (n) (uk) (bread) crumb [Add to Longdo]
パン屑リスト[パンくずリスト;パンクズリスト, pan kuzu risuto ; pankuzurisuto] (n) (uk) topic path; breadcrumbs list; breadcrumbs trail [Add to Longdo]
パン粉[パンこ, pan ko] (n) (1) breadcrumbs; panko; (2) bread flour; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crumb
   n 1: a very small quantity of something; "he gave only a crumb
      of information about his plans"; "there were few crumbs of
      comfort in the report"
   2: a person who is deemed to be despicable or contemptible;
     "only a rotter would do that"; "kill the rat"; "throw the bum
     out"; "you cowardly little pukes!"; "the British call a
     contemptible person a `git'" [syn: {rotter}, {dirty dog},
     {rat}, {skunk}, {stinker}, {stinkpot}, {bum}, {puke},
     {crumb}, {lowlife}, {scum bag}, {so-and-so}, {git}]
   3: small piece of e.g. bread or cake
   v 1: coat with bread crumbs; "crumb a cutlet"
   2: break into crumbs
   3: remove crumbs from; "crumb the table"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top