ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crooked

K R UH1 K AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crooked-, *crooked*, crook, crooke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crooked(adj) โค้งงอ, Syn. curved, bent, Ant. unbent
crooked(adj) เบี้ยว, See also: เอียง เช่น รูปภาพ
crooked(adj) ไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonest, corrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved, bent

English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crookedHer windows were broken and her shutters hung crookedly.
crookedHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.
crookedI have crooked teeth.
crookedMy son's front teeth have come in crooked.
crookedThe picture is hung crooked.
crookedYour tie is crooked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงี้ยว(adj) crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
มุ้ม(adj) crooked, See also: hooked, curved downward, bent, Syn. งุ้ม, Example: ปากเหยี่ยวมักจะแหลมคม งอมุ้ม เพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์
ชุ้ง(adj) crooked, See also: bent, curved, Syn. โค้ง, คด, โก่ง, Ant. ตรง
กระยึกกระยือ(adj) crooked, See also: askew, distorted, disordered, Syn. ยึกยือ, Example: ฉันไม่ชอบลายมือที่กระยึกกระยือของฉันเลย, Thai Definition: ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ
กังฉิน(adj) corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai Definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)
โกง(adj) bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
ทุจริต(adj) dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
จมูกดั้งหัก[jamūk dang hak] (n, exp) EN: crooked nose
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip of the beak ; crooked tip  FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
โค้ง[khōng] (adj) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous  FR: courbé ; arrondi
โกง[kōng] (adj) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked  FR: frauduleux
โกง[kōng] (adj) EN: bent ; crooked ; curved  FR: courbé ; incurvé
หงิก[ngik] (v) EN: be crinkled ; be bent ; be distorted ; be crooked

CMU English Pronouncing Dictionary
CROOKED K R UH1 K AH0 D
CROOKED-LEG K R UH1 K AH0 D L EH2 G
CROOKEDNESS K R UH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crooked (j) krˈukɪd (k r u1 k i d)
crooked (v) krˈukt (k r u1 k t)
crookedly (a) krˈukɪdliː (k r u1 k i d l ii)
crookedness (n) krˈukɪdnəs (k r u1 k i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, ] crooked, #35,259 [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, ] crooked; not straight; staggering from side to side, #57,270 [Add to Longdo]
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest, #61,525 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] crooked; obstinate; twist a cord, #345,539 [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krumm {adj} | krummer | am krummstencrooked | more crooked | most crooked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まげわりふ[magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin) [Add to Longdo]
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crooked
   adj 1: having or marked by bends or angles; not straight or
       aligned; "crooked country roads"; "crooked teeth" [ant:
       {straight}]
   2: not straight; dishonest or immoral or evasive [syn:
     {crooked}, {corrupt}] [ant: {square}, {straight}]
   3: irregular in shape or outline; "asymmetrical features"; "a
     dress with a crooked hemline" [syn: {asymmetrical},
     {crooked}]
   4: having the back and shoulders rounded; not erect; "a little
     oldish misshapen stooping woman" [syn: {hunched}, {round-
     backed}, {round-shouldered}, {stooped}, {stooping},
     {crooked}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top