ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

croak

K R OW1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -croak-, *croak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
croak(vt) ฆ่า (คำสแลง)
croak(vi) ตาย (คำสแลง), Syn. die, expire, pass away
croak(vi) พูดด้วยเสียงต่ำ
croak(vt) พูดด้วยเสียงต่ำ
croak(vi) ร้องเสียงต่ำๆ (เช่น เสียงร้องของกบ)
croak(sl) ตาย
croak(sl) ฆ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croaky(โคร'คี่) adj. มีเสียงแหบแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
croak(vi) บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีกา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
croakLet's return when the frog croaks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดป่า[kat pā] (n, exp) EN: striped croaking gourami
ซี้[sī] (v) EN: die ; pass away ; perish ; croak  FR: mourir ; périr
ตาย[tāi] (v) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last  FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CROAK K R OW1 K
CROAKER K R OW1 K ER0
CROAKING K R OW1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
croak (v) krˈouk (k r ou1 k)
croaks (v) krˈouks (k r ou1 k s)
croaked (v) krˈoukt (k r ou1 k t)
croaking (v) krˈoukɪŋ (k r ou1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
カーカー[ka-ka-] (n) caw (sound made by crows); croak [Add to Longdo]
ゲロゲロ鳴く[ゲロゲロなく, gerogero naku] (exp,v5k) to croak (e.g. like a frog) [Add to Longdo]
石持;石首魚[いしもち;イシモチ, ishimochi ; ishimochi] (n) (uk) white croaker; blue drum (Pennahia argentata) [Add to Longdo]
白口[しろぐち;シログチ, shiroguchi ; shiroguchi] (n) (uk) white croaker (Pennahia argentata) [Add to Longdo]
腹赤[ハラアカ;はらあか;ハラカ;はらか, haraaka ; haraaka ; haraka ; haraka] (n) (1) (obsc) trout; (2) (はらあか only) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (はらか only) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 croak
   n 1: a harsh hoarse utterance (as of a frog) [syn: {croak},
      {croaking}]
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]
   2: utter a hoarse sound, like a raven [syn: {croak}, {cronk}]
   3: make complaining remarks or noises under one's breath; "she
     grumbles when she feels overworked" [syn: {murmur}, {mutter},
     {grumble}, {croak}, {gnarl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top