ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crisis

K R AY1 S AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisis-, *crisis*, crisi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisis(n) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, See also: ช่วงวิกฤต, Syn. crucial time, decisive time
crisis(n) ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน, See also: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point, emergency

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisis governmentรัฐบาลยามวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [TU Subject Heading]
Crisis Interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis managementการบริหารในสภาวะวิกฤติ [TU Subject Heading]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Crisis, Psychosocialวิกฤตทางจิตสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crisisA global crisis is at hand.
crisisBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
crisisBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
crisisHe was cool in the crisis.
crisisIn a crisis you must get in tough with your teacher.
crisisIn a crisis you must keep your head.
crisisIt is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.
crisisIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
crisisObstetric care in crisis as the number of obstetricians continues to fall.
crisisOur country is in a crisis.
crisisPeople are saying that the crisis is over.
crisisThanks to his bold decision, he was able to ride out the crisis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะวิกฤติ(n) crisis, Example: การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน, Thai Definition: สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
วิกฤติ(n) crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
มรสุม(n) crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
วิกฤตการณ์(n) crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
ฉุกเฉิน(adj) emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
วิกฤติการณ์(n) crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (n) EN: emergency ; crisis  FR: urgence [f] ; crise [f]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[kān patibatikān chukchoēn] (n, exp) EN: crisis management
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
มรสุม[mørasum] (n) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance  FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: crisis  FR: crise [f]
วิกฤตเศรษฐกิจ[wikrit sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [f]
วิกฤตการณ์[wikrittakān] (n) EN: crisis ; critical period ; emergency  FR: crise [f] ; urgence [f]
วิกฤตกาล[wikrittakān] (n) EN: crisis
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[wikrittakān dān phalang-ngān] (n, exp) EN: energy crisis  FR: crise énergétique [f]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[wikrittakān khā ngoen] (n, exp) EN: currency crisis  FR: crise monétaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRISIS K R AY1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisis (n) krˈaɪsɪs (k r ai1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危机[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] crisis, #2,778 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre [Add to Longdo]
Krisenmanagement {n}crisis management [Add to Longdo]
Krise {f} | Krisen {pl} | in eine Krise geratencrisis | crises | to enter a state of crisis [Add to Longdo]
Krisenstab {m}crisis team [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティティークライシス[aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
オイルショック[oirushokku] (n) oil crisis, es. 1973 OPEC oil crisis (wasei [Add to Longdo]
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
クライシス[kuraishisu] (n) crisis; (P) [Add to Longdo]
クライシスマネージメント[kuraishisumane-jimento] (n) crisis management [Add to Longdo]
ゲルピン[gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
ピンチ[pinchi] (n) (1) crisis (eng [Add to Longdo]
ミドルエージクライシス[midorue-jikuraishisu] (n) mid-life crisis (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisis
   n 1: an unstable situation of extreme danger or difficulty;
      "they went bankrupt during the economic crisis"
   2: a crucial stage or turning point in the course of something;
     "after the crisis the patient either dies or gets better"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top