ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creation

K R IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creation-, *creation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creation(n) การสร้าง, See also: การสร้างสรรค์, Syn. creative activity
creation(n) ผลงานประดิษฐ์
creation(n) สรรพสิ่ง, Syn. existence, universe
creation(n) เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth, formati
file creationการสร้างแฟ้มหมายถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บสารสนเทศต่าง ๆ โดยกำหนดแบ่งเป็นเขตข้อมูลว่า จะให้มีกี่เขต แต่ละเขตจะต้องใช้ความยาวเท่าใด
re-creation(รีครีเอ'เชิน) n. การสร้างใหม่,การผลิต,การประกอบใหม่
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational, recreatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creationการสร้าง, การเนรมิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creationการสร้างโลก [TU Subject Heading]
Creation (Islam)การสร้างโลก (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]
Creation (Literary, artistic, etc.)การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม, ศิลปกรรม, ฯลฯ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creationIf I had to define life in a word, it would be: Life is creation.
creationI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
creationLanguage is unique in that any statement must start out as the creation of an individual mind.
creationMan is the lord of all creation.
creationRock roll was a creation of the young generation.
creationScientific truth is a creation of the human mind.
creationSince I recovered from my serious illness all of creation is beautiful to me.
creationThe creation of the film took many months.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [f]
ห้องพัก[hǿng phak] (n, exp) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room  FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
การบันเทิง[kān banthoēng] (n) EN: entertainment ; recreation  FR: loisirs et sports [mpl]
การก่อตั้งบริษัท[kān køtang børisat] (n, exp) EN: formation of a company  FR: création d'une entreprise [f]
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [m]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
การสร้างสรรค์[kān sāngsan] (n) EN: creation
เกม[kēm] (n) EN: game ; recreation ; sport ; play  FR: jeu [m]
กิจกรรมบันเทิง[kitjakam banthoēng] (n, exp) EN: recreational activities ; recreation  FR: activité récréative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREATION K R IY0 EY1 SH AH0 N
CREATIONS K R IY0 EY1 SH AH0 N Z
CREATIONISM K R IY0 EY1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creation (n) krˈiːˈɛɪʃən (k r ii1 ei1 sh @ n)
creations (n) krˈiːˈɛɪʃənz (k r ii1 ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up, #449 [Add to Longdo]
创世论[chuàng shì lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] creationism (relig.), #958,445 [Add to Longdo]
创造论[chuàng zào lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] creationism (relig.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreation {f} | Kreationen {pl}creation | creations [Add to Longdo]
Rechtsgewinnung {f}creation of precedent [Add to Longdo]
Schöpfung {f} | geistige Schöpfungcreation | intellectual creation [Add to Longdo]
Wertschöpfung {f}creation of value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
クリエーション[kurie-shon] (n) creation [Add to Longdo]
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] (n) {comp} file creation time [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
レクリエーション(P);レクリェーション(P);リクリエーション[rekurie-shon (P); rekurie-shon (P); rikurie-shon] (n) (1) recreation; (2) re-creation; (P) [Add to Longdo]
レクリエーションセンター[rekurie-shonsenta-] (n) recreation center [Add to Longdo]
レクリエーション療法[レクリエーションりょうほう, rekurie-shon ryouhou] (n) recreation therapy [Add to Longdo]
レジャーランド[reja-rando] (n) recreational area; leisure land [Add to Longdo]
レジャー施設[レジャーしせつ, reja-shisetsu] (n) recreational facility [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time [Add to Longdo]
規格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
自動生成[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creation
   n 1: the human act of creating [syn: {creation}, {creative
      activity}]
   2: an artifact that has been brought into existence by someone
   3: the event that occurred at the beginning of something; "from
     its creation the plan was doomed to failure" [syn:
     {creation}, {conception}]
   4: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]
   5: (theology) God's act of bringing the universe into existence
   6: everything that exists anywhere; "they study the evolution of
     the universe"; "the biggest tree in existence" [syn:
     {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos},
     {macrocosm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top