ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crave

K R EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crave-, *crave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crave(vt) ปรารถนา, See also: ต้องการ, Syn. desire, covet, need
crave(vi) ปรารถนา, See also: ต้องการ
craven(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, timid
cravenly(adv) อย่างขี้ขลาด, Syn. cowardly, timidly
crave for(phrv) ปรารถนาอย่างควบคุมไม่ได้, See also: กระหาย, อยากได้อย่างมาก
crave for(phrv) อ้อนวอน (แกมบังคับ), See also: วิงวอน, ขอร้อง
cravenness(adj) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness, cowardice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask, desire
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly, cowardly

English-Thai: Nontri Dictionary
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craveA baby craves its mother's milk.
craveThe mountaineer craved fresh water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวข้าว(v) crave for rice, See also: be hungry, Syn. หิว, Example: เด็กน้อยหิวข้าวจนแสบท้อง, Thai Definition: อยากกินข้าว
กระหายเลือด(v) lust for blood, See also: crave for blood, Thai Definition: อยากกินเลือด
คนขี้ขลาด(n) coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
งก(v) covet, See also: crave, desire, wish for, Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ, Ant. เสียสละ, Example: บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด, Thai Definition: แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
เงี่ยน(v) crave, See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, , Syn. อยากจัด, กระหายจัด, Example: เขาเงี่ยนฝิ่นเต็มทีแล้ว, Thai Definition: อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกำลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ)
เปรี้ยวปาก(v) crave, Syn. อยาก(รับประทานอาหาร), อยากดื่ม (เหล้า), Example: ฉันเห็นมะม่วงแล้วเปรี้ยวปากทุกครั้ง, Thai Definition: รู้สึกคล้ายเปรี้ยวในปากเมื่ออยากกินสิ่งที่เคยกิน
ตะโกรง(adv) cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
ร่าน(v) crave, See also: want or desire, be eager for, be lustful, have strong sexual desire, Syn. หื่น, อยาก, ใคร่
หื่น(v) crave, See also: lust, desire, yearn, Syn. ร่าน, Example: ท่าทางมันหื่นกระหายเวลาเห็นผู้หญิง, Thai Definition: มีความอยากอย่างแรงกล้า (มักใช้ในทางกามารมณ์)
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[faisūng] (v) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success  FR: être ambitieux
หิว[hiū] (v) EN: hunger after ; thirst for ; crave  FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวข้าว[hiū khāo] (v) EN: be hungry ; crave for rice  FR: avoir faim
กำหนัด[kamnat] (v) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited  FR: être excité ; être en chaleur
คัน[khan] (v) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for  FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
ใคร่[khrai] (v) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for  FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
กระหาย[krahāi] (v) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กระหายเลือด[krahāi leūat] (v, exp) EN: lust for blood ; crave for blood

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAVE K R EY1 V
CRAVED K R EY1 V D
CRAVEN K R EY1 V AH0 N
CRAVER K R EY1 V ER0
CRAVES K R EY1 V Z
CRAVEY K R EY1 V IY0
CRAVENS K R EY1 V AH0 N Z
CRAVEN'S K R EY1 V AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crave (v) krˈɛɪv (k r ei1 v)
craved (v) krˈɛɪvd (k r ei1 v d)
craven (n) krˈɛɪvn (k r ei1 v n)
craves (v) krˈɛɪvz (k r ei1 v z)
cravens (n) krˈɛɪvnz (k r ei1 v n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切望[qiē wàng, ㄑㄧㄝ ㄨㄤˋ, ] crave; eager; longing, #135,635 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Craverialk {m} [ornith.]Craveri's Murrelet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバネット[kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]
自己顕示欲[じこけんじよく, jikokenjiyoku] (n) person who craves the limelight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crave
   v 1: have a craving, appetite, or great desire for [syn:
      {crave}, {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]
   2: plead or ask for earnestly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top