ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crank

K R AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crank-, *crank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crank(n) ข้อเหวี่ยง, See also: ที่หมุน, Syn. arm, lever, handle
crank(n) คนที่ฉุนเฉียวง่าย
crank(n) คนที่มีความคิดประหลาด, Syn. eccentric, fanatic
crank(adj) แปลก, Syn. eccentric
crank(vi) หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
crank(vt) หมุนข้อเหวี่ยง, See also: ใส่มือหมุน
cranky(adj) ที่แปลกประหลาด, Syn. eccentric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
crank diskจานข้อเหวี่ยง
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross, sulky, peevish, Ant. calm
crinkum-crankum(คริง'คัม แครง'คัม) n. สิ่งที่หยิก ๆ งอ ๆ
disk crankจานข้อเหวี่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
crank(n) เครื่องไขรถยนต์,ข้อเหวี่ยง,ความบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crankข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crank throw๑. สลักข้อเหวี่ยงพร้อมแขน๒. ระยะเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crank webแขนข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcaseห้องข้อเหวี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase breatherช่องหายใจห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase dilutionการเจือจางน้ำมันห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase emissionsสารมลพิษจากห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase heaterอุปกรณ์อุ่นน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankcase ventilationการระบายไอห้องข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crankAn office machine is cranking out a stream of documents.
crankHe is cranky.
crankHe was so cranky last night.
crankHey! I don't want any crank calls - not at this hour.
crankIt is easy to get the cranky man's goat by teasing him.
crankIt will take you a whole lifetime to understand a crank like him.
crankThis machine cranks out a thousand screws an hour.
crankWhat a crank he is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสือ(n) crank, Syn. ข้อเหวี่ยง, Example: เครื่องยนต์ของเขาคงต้องเปลี่ยนข้อเสือใหม่เสียแล้ว, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ส่วนที่ต่อเพลา โดยมากมีลักษณะงอ สำหรับรับกำลังดันหรือกำลังฉุดให้เพลาหมุนรอบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
ไข[khai] (v) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap  FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ง้าง[ngāng] (v) EN: pull ; force ; draw ; tug ; crank  FR: actionner de force

CMU English Pronouncing Dictionary
CRANK K R AE1 NG K
CRANKS K R AE1 NG K S
CRANKY K R AE1 NG K IY0
CRANKED K R AE1 NG K T
CRANKING K R AE1 NG K IH0 NG
CRANKSHAFT K R AE1 NG K SH AE2 F T
CRANKSHAFTS K R AE1 NG K SH AE2 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crank (v) krˈæŋk (k r a1 ng k)
cranks (v) krˈæŋks (k r a1 ng k s)
cranky (j) krˈæŋkiː (k r a1 ng k ii)
cranked (v) krˈæŋkt (k r a1 ng k t)
crankier (j) krˈæŋkɪəʳr (k r a1 ng k i@ r)
cranking (v) krˈæŋkɪŋ (k r a1 ng k i ng)
crankiest (j) krˈæŋkɪɪst (k r a1 ng k i i s t)
crankshaft (n) krˈænkʃaːft (k r a1 n k sh aa f t)
crankshafts (n) krˈænkʃaːfts (k r a1 n k sh aa f t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲轴[qū zhóu, ㄑㄩ ㄓㄡˊ, / ] crankshaft, #36,190 [Add to Longdo]
曲柄[qū bǐng, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ, ] crank handle, #72,637 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebshebel {m}crank arm [Add to Longdo]
Handkurbel {f}crank handle [Add to Longdo]
Kurbelabzieher {m} [techn.]crank puller [Add to Longdo]
Kurbelachse {f} [techn.]crank axle [Add to Longdo]
Kurbelwelle {f} [techn.]crank shaft; crankshaft [Add to Longdo]
Miesepeter {m}crank [Am.] [Add to Longdo]
Sonderling {m}; wunderlicher Kauz {m}; Spinner {m} | Sonderlinge {pl}crank | cranks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
クランク[kuranku] (n) crank; (P) [Add to Longdo]
クランクケース[kurankuke-su] (n) crankcase [Add to Longdo]
クランクシャフト[kurankushafuto] (n) crankshaft [Add to Longdo]
クランクバック[kurankubakku] (n) {comp} crankback [Add to Longdo]
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball [Add to Longdo]
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P) [Add to Longdo]
偏癖[へんぺき, henpeki] (n) eccentricity; crankiness [Add to Longdo]
変人[へんじん, henjin] (n) eccentric; crank; oddball; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crank
   adj 1: (used of boats) inclined to heel over easily under sail
       [syn: {crank}, {cranky}, {tender}, {tippy}]
   n 1: a bad-tempered person [syn: {grouch}, {grump}, {crank},
      {churl}, {crosspatch}]
   2: a whimsically eccentric person [syn: {crackpot}, {crank},
     {nut}, {nut case}, {fruitcake}, {screwball}]
   3: an amphetamine derivative (trade name Methedrine) used in the
     form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to
     the nervous system and as an appetite suppressant [syn:
     {methamphetamine}, {methamphetamine hydrochloride},
     {Methedrine}, {meth}, {deoxyephedrine}, {chalk}, {chicken
     feed}, {crank}, {glass}, {ice}, {shabu}, {trash}]
   4: a hand tool consisting of a rotating shaft with parallel
     handle [syn: {crank}, {starter}]
   v 1: travel along a zigzag path; "The river zigzags through the
      countryside" [syn: {zigzag}, {crank}]
   2: start by cranking; "crank up the engine" [syn: {crank},
     {crank up}]
   3: rotate with a crank [syn: {crank}, {crank up}]
   4: fasten with a crank
   5: bend into the shape of a crank

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top