ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cozy

K OW1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cozy-, *cozy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cozy(adj) เป็นกันเอง, Syn. friendly, intimate
cozy(adj) อบอุ่นและสะดวกสบาย
cozy up to(phrv) พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับ, Syn. cotton up to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lots of cozy sky That God and I can shareท้องฟ้ากว้างสบายที่ฉันจะได้อยู่กับพระเจ้า The Little Prince (1974)
Only little cozy things secure inside their dreamlandมีแต่ความอบอุ่นที่ปลอดภัยภายในโลกแห่งความฝันของพวกเขา The Nightmare Before Christmas (1993)
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา Dante's Peak (1997)
You have a cozy relationship with a known drug trafficker.คุณมีไมตรีสัมพันธ์กับนักค้ายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี Brokedown Palace (1999)
If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.ถ้าหาที่พักอยู่ล่ะก็ เรามีห้องขนาดเหมาะกับฮ้อบบิทส์ว่างอยู่นะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Cozy little place you have.เฮ้ แคมบอล Valentine (2001)
Ask Elle. She looked pretty cozy with him last night.ถามเอลสิ เธอดูเป็นกันเองกับเขาเมื่อคืนนะ Legally Blonde (2001)
You seemed to really enjoy the cozy lunch together.พี่ดูมีความสุขนะ ได้กินข้าวกลางวันกับคุณคิม My Little Bride (2004)
What a cozy liar!โกหกชัด ๆ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
A very cozy place.แถวนี้มีที่พัก พอใช้ได้ Shadowless Sword (2005)
I do have a map over at the Cozy Cone Motel.ฉันจะมีแผนที่มากกว่าที่ โรงแรม กรวย Cars (2006)
- Do you want to stay at the Cozy Cone? - Huh?คุณต้องการที่จะอยู่ที่โคน อืมมม Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cozyHe lives in a little cozy house.
cozyThe room had a nice cozy feel.
cozyThis coffee shop is cozy.
cozyWe live in a cozy little house in a side street.
cozyYour house has a very cozy atmosphere.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[nāyū] (v) EN: be livable ; be habitable ; be cozy
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé

CMU English Pronouncing Dictionary
COZY K OW1 Z IY0
COZYING K OW1 Z IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cozy (j) kˈouziː (k ou1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒适[shū shì, ㄕㄨ ㄕˋ, / ] cozy; snug, #3,939 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティーコゼー[tei-koze-] (n) tea cozy; tea cosy [Add to Longdo]
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy [Add to Longdo]
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cozy
   adj 1: enjoying or affording comforting warmth and shelter
       especially in a small space; "a cozy nook near the fire";
       "snug in bed"; "a snug little apartment" [syn: {cozy},
       {cosy}, {snug}]
   2: having or fostering a warm or friendly and informal
     atmosphere; "had a cozy chat"; "a relaxed informal manner";
     "an intimate cocktail lounge"; "the small room was cozy and
     intimate" [syn: {cozy}, {intimate}, {informal}]
   3: suggesting connivance; "a cozy arrangement with the police"
   n 1: a padded cloth covering to keep a teapot warm [syn: {cosy},
      {tea cosy}, {cozy}, {tea cozy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top